На 11.01.2013 г. Община Габрово подаде ново проектно предложение по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1 ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.
Целта на схемата е да се подобри физическата и жизнената среда в 36 града, центрове на агломерационни ареали, като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Проектът обхваща следните основни обекти:

Основни обекти
1. „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КРЪСТОВИЩЕ - „КОНСУЛТАТИВНА ПОЛИКЛИНИКА”, ГР. ГАБРОВО” - въвеждане на кръгово движение, като се обхващат улиците ”Емануил Манолов”, ”Брянска” и ”Стефан Караджа”; обособяване на паркоместа; маркировка и пътни знаци; отводняване; монтиране на стълбове за бъдеща тролейбусна мрежа.

2. „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”, ГАБРОВО, ЦГЧ – ИЗТОК” - реконструкция на улиците „Софроний Врачански”, „Цанко Дюстабанов”, „Стара планина”, „Първи май”, „Константин Иречек”, „Петко Каравелов”, „Янтра”; изграждане на подпорна стена в участъка между мост Игото и Баев мост с частични конзолни наддавания за осигуряване на габарит за автомобилно и пешеходно движение по улица „Софроний Врачански”; рехабилитация и изграждане на крайречна пешеходна алея, улични уширения, вътрешноквартални и крайречни рекреационни пространства, квартални градинки; оформяне на групи паркоместа; изграждане на детска площадка.

3. „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ КВ. VI-ТИ УЧАСТЪК, ЦГЧ - ГР. ГАБРОВО“ - пресъздаване на физическата среда на възрожденските улици; физическо маркиране на достъпа и ограниченията за автомобили; демонтиране и връщане на Априловата чешма на автентичното й място; реставриране на чешмата Гунин кладенец; разполагане на улични осветители; благоустрояване и озеленяване; създаване на удобства за отдих на пешеходци; рехабилитация на зони за игра.

4. „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК  „МАРКОТЕЯ”, ГР. ГАБРОВО“ - преглед и основно прочистване на растителността; възстановяване на алейната мрежа; доставка и монтаж на пейки, кошчета за отпадъци и др. подвижни/демонтируеми паркови елементи; оформяне на детски площадки и кътове за отдих и развлечение; възстановяване на алпинеума; почистване на езерото, ревизия на системата за водозахранване и системата за отводняване, преливника и шахтите; възстановяване на старите чешми; реставрация на архитектурните елементи на езерото – мостчета, пристан, кула, остров, парапети, бордюри, настилки и прилежащи площадки; ново парковото осветление; видеонаблюдение; изграждане на 4 бр. обслужващи сгради.

 Общата стойност на проекта за основните обекти е 6 380 740,62 лв. с ДДС, от които 4 999 999,82 лв. с ДДС са безвъзмездна финансова помощ и 1 380 740,80 лв. с ДДС – финансов принос на Община Габрово.
   Схемата позволява на бенефициентите да включат и допълнителни обекти на интервенция. В случай, че бъде спестен ресурс в резултат на проведени процедури за избор на изпълнители за основните обекти на интервенция, УО на ОПРР ще даде възможност на конкретните бенефициенти да изпълнят допълнителни обекти чрез подписване на допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ.
В тази връзка, Община Габрово е идентифицирала следните допълнителни обекти:

Допълнителни обекти
1. „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „ДУНАВ”, ГР. ГАБРОВО, ЦГЧ – ИЗТОК” - рехабилитация на настилки на ул. „Дунав” и напречните връзки с улица „Орловска”; оформяне на групи паркоместа; оформяне на пешеходна и велосипедна алея по десния бряг на река Янтра; озеленяване; екстериорно обзавеждане; рехабилитация зелени площи.
Стойност: 771 497,78 лв. с ДДС, от които 499 999,82 лв. с ДДС са безвъзмездна финансова помощ.

2. „СПОРТНА ПЛОЩАДКА КВ. 213 -УПИ I, ЦГЧ, Ж.К. ДУН АВ” - изграждане на спортни съоръжения, включващи площадка за фитнес на открито и оградено баскетболно игрище с изкуствена настилка; прожекторно осветление на площадката.
Стойност: 154 288,11 лв. с ДДС, от които 146 573,71 лв. с ДДС са безвъзмездна финансова помощ.

3. „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ЗЕЛЕНА ПЛОЩ УЛ. „БРЯНСКА”, ГР. ГАБРОВО” - оформяне на зелени площи – затревяване, цветно оформяне или засаждане с храстови видове; култивиране на растителността по скалния венец на кръстовището пред хотел Балкан; оформяне на входно/изходни сектори; оформяне на кътове за отдих; рехабилитация на алейна мрежа; монтиране на парково осветление.
Стойност: 200 654,39 лв. с ДДС, от които 190 621,67 лв. с ДДС са безвъзмездна финансова помощ.

4. „РЕХАБИЛИТАЦИЯ СПОРТНО ИГРИЩЕ ДО ПАРК „МАРКОТЕЯ” - нова асфалтова настилка на игралните полета, нова настилка на територията пред амфитеатрално разположените по терена на запад от игрищата бетонни трибуни, преизграждане и рехабилитация на бетонни трибуни, нова ограда и нови порти, както и стандартно съоръжение - велопаркинг.
Стойност: 201 673,91 лв. с ДДС, от които 191 590,21 лв. с ДДС са безвъзмездна финансова помощ.

5. „РЕХАБИЛИТАЦИЯ ТРОТОАРИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ПО УЛ. Ю. ВЕНЕЛИН, БУЛ. В. АПРИЛОВ И УЛ. РАЙЧО КАРОЛЕВ” - ремонт на тротоарни площи, подмяна на тротоарни и градински бордюри, рехабилитация на зелени площи; подмяна на съществуващи осветителни тела с нови енергоспестяващи.
Стойност: 386 390,78 лв. с ДДС, от които 367 071,24 лв. с ДДС са безвъзмездна финансова помощ.


Планираната продължителност на проекта е 24 месеца.

Стартират строително ремонтни работи по подобряване на туристическата инфраструктура в Габрово
16 януари 2013
Таня Христова се срещна с представители на „КВК Габрово“ и „Копра Елиор“ (Пиаченца)
16 януари 2013