Във връзка със започналата преди две седмици задочна дискусия между Общината и Съда за „падналите актове” и отменените наказателни постановления, на 30 юли 2009 г. се състоя среща между ръководството на Община Габрово, габровски магистрати и представители на РУ на МВР. Срещата беше инициирана от кмета на Община Габрово Томислав Дончев.

Припомняме, че в средата на месец юли Община Габрово изказа известно несъгласие относно постановени решения на Районен съд – Габрово, чрез които се отменят наказателни постановления на нарушители, по съставени от длъжностни лица на Общината актове. Оформи се становище, че причините за това са формални технически грешки в процедурата, а не обективно тълкуване на закона. Отговорът на ответната страна беше, че не бива фактите така свободно и некоректно да се интерпретират.

По време на срещата, в конструктивен дух, бяха направени конкретни препоръки от страна на Окръжния съд за начина на изготвяне на наказателните постановления, за публичното оповестяване на влязло в сила наказателно постановление и неговия превантивен ефект. По отношение на наказателните постановления, Районният съд изрази позиция, че такива биват отменяни единствено, когато е налице съществено процесуално нарушение.

Поставен бе акцент върху активността на медиите при отразяване на всички нарушения на обществения ред и необходимостта от постоянна връзка и диалог между Община и Съд. Представителите на РУ на МВР споделиха и своя опит при изготвянето на наказателни постановления, като заявиха готовност за съвместни акции с Общинския инспекторат, при установяване на нарушители. Беше изтъкната ключовата роля на свидетелите и че те трябва да бъдат поощрявани по всички възможни начини, когато сигнализират за нарушения. Дискутиращите бяха единодушни, че гражданите трябва да бъдат активни участници в борбата с нарушителите и тези, които съществено са допринесли за пресичане на нарушения, да бъдат удостоявани с грамота за „Гражданска доблест”. Представителите на Общината изказаха мнение за възможността да бъдат внесени промени в местното законодателство, по отношение на приложимостта на наредбите и получиха предложение от председателя на Административния съд, за съдействие и методическа помощ в тази насока. Обсъдени бяха видовете административни наказания, размера на глобите и системата за събирането им.

В края на срещата представителите на всички институции се обединиха около идеята за координирани действия, за защита на обществения интерес, при пълна гаранция за правата на гражданите. Кметът на Община Габрово Томислав Дончев изказа задоволството си от осъществения диалог по отношение на общественозначима тема. Единодушно беше мнението за ползата от срещата и че тя няма да е последна.