На 30 януари в Ритуалната зала на Община Габрово се състоя тематична среща с представители на регистрирани Сдружения на собствениците, които имат изготвен или са в процес на изготвяне на технически паспорти, енергийни обследвания и техническо обследване във връзка с реализирането на отворената за кандидатстване процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“. В рамките на срещата Тодор Попов – Директор
дирекция АПИО представи условията за кандидатстване, критериите за оценка и възможностите за въздействие върху тях, както и процеса по кандидатстване и одобрение на проектите, след което отговаря  на конкретни въпроси.

Най – важното от срещата, представено накратко:

За да кандидатствате трябва да имате предвид, че Вашата жилищна сграда следва да отговаря на пет основни изисквания, а именно:

  • да е с повече от 4 самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от 1 собственик, и да е проектирана преди 26.04.1999 година
  • най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ да се заема от жилища
  • да е учредено сдружение на етажната собственост по реда на ЗУЕС
  • да е извършено обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и изготвен технически паспорт
  • да е извършено обследване за енергийна ефективност и издаден валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда включена в предложението

Критериите, по които ще бъде извършено класирането за саниране са следните:

Първи критерий „Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки“ - носи от 10 до 25 точки, в зависимост от процента спестяване на енергия, който ще се постигне след въвеждането на мерките за енергийна ефективност предписани в Одита за енергийна ефективност

Втори критерий „Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) – тона/год.“ – носи от 10 до 25 точки и отчита количеството спестени CO2 емисии за година в резултат от изпълнение на дейностите

Трети критерий „Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична невъзобновяема енергия в kWh на годишна база – лв. /kWh/г.“ – носи от 10 до 35 точки, като отчита ефективността на инвестицията т.е. съотношението на вложените средства спрямо спестеното количество енергия

Четвърти критерий „Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност като разгъната застроена площ на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции“ - носи от 10 до 20 точки и отчита големината на сградата, т.е. разгърнатата застроена площ на кандидатстващата единица

Пети критерии „Ниво на ангажираност на членовете на ЕС в СС към изпълнението на проекта“ – отчита членовете участващи в сдружението, чрез притежаваните от тях Идеални части. Тук се дават точки от 10 до 25 като това е един от критериите, върху който може да се влия от Собствениците, т.е. чрез полагане на малко усилие да се присъединят нови членове, така че да се спечелят повече точки по този критерий.

Допълнителни точки се дават и за сграда, която ще постигне клас енергопотребление „А“ или „сграда с близко до нулево потребление на енергия“ след изпълнението на включените в доклада от енергийното обследване мерки – 10 точки , както и ако сградата попада в проект, който предвижда изпълнението на мерки допринасящи за общия архитектурен облик на града в съответствие с одобрена от общинската администрация наредба/указания

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 31.05.2023 г. 

Необходими документи

Отговори на поставени въпроси

  • Съществува ли условието фирмите за енергийно обследване да не се занимават със сгради по-малки от 3 х.кв.м разг.площ, както една от въпросните фирми е отговорила на кооперация?

Няма такова изискване, фирмите които извършват обследванията са частни и това им дава свободата да отговарят по начин, който намират за добре. Факт е, че при тези сгради с оглед споменатия вече четвърти критерий имат по-малко точки, но пък за сметка на това при тях може по лесно да се достигне максималния брой точки по критерии 5 – ангажираност към изпълнението на проекта.

  • Кой извършва класирането? Какъв ще е контролът на решенията им?

Класирането на проектите се извършва след изтичане на срока (31.05.2023 година) за кандидатстване. Съгласно насоките, ще се извършва едно национално класиране от управляващия орган – МРРБ, като класирането ще се извършва на база изброените вече критерии, които добри или лоши са достатъчно обективни. Не е предвидена процедура по обжалване.

  • Колко и как ще се определят средствата за Габрово от европейско финансиране?

За Община Габрово е определен максимален размер на отпуснати средства в размер на 30 милиона. Това не е обещан или заделен за Общината ресурс, а максималният, до който ще се одобряват проекти на Община Габрово. В хода на изпълнение на процедурата е възможно преразпределение на средства, като може да се отпуснат и още. Проектната ни готовност и активността на гражданите не ни дава основание да мислим, че няма да имаме възможност да достигнем тази сума.

  • Какъв дял има в класирането 100%-та подкрепа за саниране изразена и протоколирана на общото събрание на етажна собственост?

Подкрепата  има отношение при критерии пети, но там се отчита %, с който е създадено сдружението. Ако то не е със 100 % Общините имаме право да изискваме декларации от останалите собственици на самостоятелни обекти за осигуряване на достъп, което би дало спокойствие на общините в качеството им на Водещ партньор, за едно безпроблемно протичане на процесите при одобряване на съответната сграда.

Цялата налична информация, документи и стъпки за кандидатстване могат да бъдат открити на интернет страницата на общинската администрация в секция „Актуално“, раздел „Енергийна ефективност“ НОВА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩАТА 2022г. | Община Габрово (gabrovo.bg)

За информация и разяснения по процедурата Контакти | Община Габрово (gabrovo.bg)

 

Община Габрово ще кандидатства с два обекта по „Красива България“ – за ремонт на басейни в сграда на Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев" и Обслужващата сграда на Зоологическа градина
31 януари 2023
Трифоновден - ден на лозаря
1 февруари 2023