Поради зачестилия интерес към процедурата за енергийно обновяване на жилищните сгради и очакваното официално стартиране на програмата до броени дни, Община Габрово изготви кратка информация.

СРЕДСТВА ПО ПРОЦЕДУРАТА

Общият размер на средствата за тази процедура  (за етап 1) е 1 129 881 600 лева с включен ДДС. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Собственици на самостоятелни обекти (ССО), в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ, съгласно механизма на схемата за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Дейностите по настоящата процедура ще се осъществяват на територията на цялата страна, в 28 области и 265 общини.

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Допустими кандидати, като крайни получатели по настоящата процедура, са Сдружения на собствениците (СС) /регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)/ в допустимите сгради, в които самостоятелните обекти с жилищно предназначение са най-малко четири.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Кандидатите по настоящата процедура трябва да са учредили и регистрирали СС. Необходимо е решение на общото събрание на етажната собственост с най-малко 67% съгласие, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности.

Общинската администрация, там където се намира сградата кандидат, ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му.

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Допустими са дейностите по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, а именно:

1.По външните сградни, ограждащи елементи;

2.Подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

3.Топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

4.По системите за поддържане на микроклимата;

5.Изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;

6.Ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;

7. Реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;

8.Ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

9.Инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сградата;

10.Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

11.Поставяне/инсталиране на системи за възобновяеми енергийни източници, ако са посочени в енергийното обследване

Няма да се финансират:

1.Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти;

2.Подмяна на асансьори с нови или втора употреба;

3.Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;

4.Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;

5.Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

Наличието на енергийно и техническо обследване (включително сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт) е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.

Всяко СС следва да поема за своя сметка разходите  за тези обследвания.

 

ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Предложенията се оценяват по два критерия – критерии за административна допустимост и критерии за оценка на качеството.

Предложенията се класират в низходящ ред, съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на финансови средства.

Всички предложения, които са преминали минималния праг на оценка, но за които не достига финансиране по настоящата процедура, ще формират списък с резервни предложения, които може да бъдат финансирани в случай на наличие на недоговорен/спестен финансов ресурс.     

 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Първи срок за кандидатстване по настоящата процедура – не по-късно от 23:59 ч. на 15.02.2023 год.

Втори срок за кандидатстване по настоящата процедура – не по-късно от 23:59 ч. на 31.03.2023 год.

 

ВАЖНО!!!

Трябва да се има предвид, че документите за участие в процедурата, следва да бъдат внесени в Община Габрово минимум 10 работни дни преди крайния срок, за да има време да бъдат прегледани, коригирани и обработени.

Очаквайте публикуването на необходимите документи за попълване, на сайта на Община Габрово, след официалното стартиране на процедурата!

Подробна информация, за етап I на процедурата, може да получите в Областен информационен център – Габрово – на място, на тел.: 066/807-222 и e-mail: oic@gabrovo.bg, както и в Община Габрово на тел. 066/818-400.

 

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ и Националната Априловска гимназия са шампионите в общинския етап на ученическите игри по футбол в групите VIII-X кл и XI-XII клас
9 ноември 2022
Община Габрово ще е домакин на среща за прилагането на водородни решения в различни сфери
9 ноември 2022