Община Габрово обявява обществена поръчка с предмет: Доставка, изграждане и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци на територията на гр. Габрово по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“

Обособена позиция № 2: „Доставка, изграждане и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци на територията на гр. Габрово“

При условията на настоящата обществена поръчка участниците могат да подават оферта само за обособена позиция № 1,  тъй като на основание чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще възложи Обособена позиция № 2 по реда, валиден за индивидуалната й стойност. Прогнозната стойност на обособена позиция № 2 попада в обхвата на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

По Обособена позиция № 1

Дейностите, включват:

Изготвяне на два работни проекта, по части: Геодезия, Конструкции, Електро, Паркоустройство и благоустройство, КСС за изграждане на контейнерни площадки  за разделно подземно събиране на битови отпадъци:

- Изграждане на контейнерна площадка в района на блок Дунав 1 и блок Дунав 2;

- Изграждане на контейнерна площадка в района на ул. „Аврам Гачев“ и пресечката му с ул. „Васил Левски“.

Осъществяване на авторски надзор по време на извършването на строителните дейности;

Изпълнение на строително монтажните дейности, доставки и монтажи на две контейнерни площадки за разделно подземно събиране на битови отпадъци, включително на всички компоненти към тях.

Обхватът на дейностите е подробно описан в Техническата спецификация и Проект на договор, неразделна част от документацията за участие.

Срок за получаване на оферти за обособена позиция № 1 в системата ЦАИС: 15.06.2021 г., 23:59 ч.

По Обособена позиция № 2

Доставка, изграждане и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци на територията на гр. Габрово, включващо изграждане на една контейнерна площадка с три контейнера  за подземно разделно събиране на отпадъци, разположена на ул. „Преслав“ № 5, гр. Габрово.

Линк към процедурата:  https://app.eop.bg/today/140292

НЧ "Будителите 2017" организира патилански поход на 5 юни
3 юни 2021
4 ОТБОРА ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОТКРИТА МЛАДЕЖКА ЗОНА В ГАБРОВО
3 юни 2021