Български гражданин, чужд гражданин с предоставено право на пребиваване в Република България или организация, предоставили подслон на чужденец, в срок до 3 дни след настъпване на обстоятелството уведомява група „Миграция“ при ОД МВР Габрово или районното управление на МВР по местонахождението си за това обстоятелство, като съобщава имената, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца.

Срокът на пребиваване на украинските граждани, влезли на територията на Република България при условията на действащия 90-дневен безвизов режим, може да бъде продължен по хуманитарни причини, свързани с извънредни обстоятелства.

Украинските граждани могат да подадат заявление в ОД МВР Габрово, група „Миграция“, гр.Габрово, ул.“Орловска“ 50 преди изтичане на разрешения срок на пребиваване по силата на безвизовия режим. Бланката на заявлението може да бъде получена на място, да бъде изтеглена от сайта на ОД МВР Габрово на адрес mvr.bg/gabrovo или от тук.

За допълнителна информация украинските граждани, българските граждани и организации могат да посетят група „Миграция“ при ОД МВР Габрово на адрес гр.Габрово ул.“Орловска“ 50, на телефони 066 826 539, 066 826 559 или на e-mail: migration.gabrovo@mvr.bg, gabrovo@mvr.bg.  

Разяснения относно правата и задълженията на здравноосигурените лица с предоставена временна закрила Ако приемате граждани на Украйна