Всеки, който настанява човек от Украйна в частното си жилище, е необходимо да предприеме следното:

1. Да осъществи контакт с РЗИ (на дежурния телефон – 0884606423) за провеждане на тестване за COVID 19 на лицата от Украйна при необходимост, ако такова не е направено при влизане в България и съответно нямат зелен сертификат. Осигурени са безплатни бързи тестове в РЗИ-Габрово.

2. В 3 дневен срок домакинът е задължен да регистрира настанените от/при него лица в Районно управление на МВР по местоживеене - служба „Миграция“ (до Паспортна служба). При регистрация представя неговите и техните лични документи (не е задължително личното присъствие на украинските граждани), като отбелязва дали лицата желаят да получат статут на бежанци.

Попълва се и анкета със следните въпроси:

  • От какво имате нужда на първо време (дрехи, обувки, лекарства и др.)?
  • Желаете ли детето/децата Ви, да посещават детска градина или училище (ако е приложимо)?
  • Имате ли желание за работа, в каква сфера?

Данните от анкетата ще бъдат използвани за осигуряване на последваща помощ и подкрепа от съответните институции – Дирекция „Бюро по труда“, Регионално управление на образованието, Български червен кръст и др.

При необходимост от медицинска помощ се препоръчва да бъде посетен Център за спешна и неотложна помощ, за което не се дължи заплащане. Медицински услуги в ДКЦ, МБАЛ и други медицински центрове се заплащат по ценоразпис.

При получаване на статут „бежанец“, украинският гражданин има право на безплатни услуги в сферата на здравеопазването, обхващане на децата в образователната система на България и легален достъп до трудовия пазар.

Разяснения относно правата и задълженията на здравноосигурените лица с предоставена временна закрила Национална гореща линия на 4 езика за бягащите от конфликта в Украйна