Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – собственост на община Габрово, се извършва под общото ръководство и контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Закона за общинската собственост.

Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с проекта за бюджет за 2020 г. и Стратегия за управление на общинската собственост, която е изготвена в изпълнение на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и обхваща времевия диапазон 2020 – 2023 година.

Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година