Община Габрово обявява конкурс за възлагане на социалната услуга, делегирана от държавата дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция“  – гр. Габрово

Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга:

Предмет на възлагане

Изпълнителят трябва да организира предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“, съгласно изискванията на нормативната база и в съответствие с предвидените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги в Република България.

Капацитет на социалната услуга

Съгласно заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, социалната услуга функционира при капацитет от 40 места.

Местоположение на социалната услуга

Кандидатът трябва да разполагат със собствена или да ползва на съответно правно основание материална база за срок не по-малко от 1 (една) година, в която да организира дейността на „Център за социална рехабилитация и интеграция“. Предложената база следва да отговаря на условията, посочени в държавно утвърдените нормативи и за нея следва да бъдат дадени гаранции, че ще се използва единствено за предоставянето на социалната услуга.  

Срок на предоставяне на социалните услуги

Доставчикът на социалната услуга следва да организира дейността на „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за срок от 1 /една/ година, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане.   

Получаване на документи за участие:

Документация за участие в конкурса кандидатите може да получат всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч., в „Център за административно обслужване”, находящ се в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, както и да изтеглят от тук.

Краен срок и място на подаване на документите:

Предложенията се подават в срок до 17.00 часа на 06.12.2021 г. в Деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане” № 3, първи етаж.

Документите се подават в запечатан и непрозрачен плик, върху който се посочва пълното наименование на кандидата, адрес, телефон, факс и e-mail. Върху плика се изписва следното: „Документация за участие в конкурса за възлагане на социалната услуга   „Център за социална рехабилитация и интеграция“.

Подробна информация за условията и реда за участие, както и изискванията към кандидатите може да бъде получена и в Дирекция „Образование и социални дейности“ в сградата на Община Габрово - пл. “Възраждане” № 3, и на тел: 066/818 442, 066/818 399.  

Декларация

Заповед

Заявление

Инвентар

Матрица 1

Матрица 2

Методика за финансова стабилност

Проект на договор