С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № АУ-02-10-49#2/04.09.2017г.

С настоящото, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, във връзка с Протокол от 26.10.2017г., се съобщава на Галин Гатев Денчев, с адрес гр. Габрово, бул. Бойката №41, собственик на VIІI-375, кв. 55 по плана на гр. Габрово, СЗ–II част, че със Заповед № 1623/04.09.2017г.  на Кмета на Община Габрово, е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за частично изменение /ЧИ/ на ПУП за част от кв. 55 по плана на гр. Габрово, СЗ–II част.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ,  в 14-дневен срок от датата на съобщаването и, чрез Кмета на Община Габрово, пред  Административен съд Габрово, по реда на АПК.

Преписката се намира в дирекция УТ при Община Габрово – пл. Възраждане № 3, ет. ІІІ, стая 313 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.

В случай, че лицето не се яви до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на таблото за обявления в ЦИУГ и на Интернет страницата на Община Габрово, заповедта ще се счита за редовно връчена и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.   

Заповедта можете да свалите от тук