На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет - Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО

И

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Канят жителите на община Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2015 г. на Община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 27.04.2016 година /сряда/ от 17.00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Материалите по отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2015 г. на Община Габрово са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител и публикувани тук.