Община Габрово кандидатства за изграждане на интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно управление на ДГ „Първи юни“. Стойността на проекта е 57 900 лв. със срок за изпълнение от шест месеца.

Детското заведение е сред обектите, в които са въведени най-много мерки за енергийна ефективност, то е единственото с фотоволтаична уредба.

Идеята предвижда централизирана операторска станция, към която ще бъдат присъединени и системите на две училища със сградна автоматика – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и НУ „Васил Левски“.

Системата за автоматизация и контрол включва управление на отделните инсталации, оптимизация на ресурсите, разпределение на мощностите, улесняване на екипите при експлоатация на съоръженията. Ще бъде монтирана полева автоматика, контролери и захранващи устройства, отчитане на енергийните разходи и интеграция в общата станция за управление. Връзката между системата и обектите ще е през интернет.

Проектът е първи етап от цялостна система за енергиен мениджмънт на публичните сгради в Габрово. Ако бъде въведена, се очакват икономии на енергия от 40 631 киловатчаса на година (33%) и спестени емисии на въглероден диоксид от 31 тона годишно.

Искането за финансиране e по програма „Микропроекти за климата“ на Националния доверителен екофонд. Подкрепата е насочена към малки проекти, допринасящи за намаляване емисиите на парникови газове или адаптация към климатичните промени. Подборът е на конкурентен принцип.

Временно се преустановява провеждането на приемни дни
3 ноември 2020
445 кг опасни отпадъци предадоха габровци
3 ноември 2020