Приключиха строителните дейности по проекта за обособяване на Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и на Център за грижа за лица с различна форма на деменция. С преустройството на четирите етажа от сградата на бившия дом „Майка и дете“ в квартал Борово – Велчевци комплексът за социални дейности ще приюти още два нови центъра, всеки с капацитет по 15 места. Освен строително - ремонтните работи по вътрешността на помещенията, част от съществуващото дворно пространство също е облагородено, а средата достъпна и пригодена за хора с увреждания. В процес на доставка и монтаж е интериорното и специализирано обзавеждане на всички стаи и общи части.

За двата центъра е обособен отделен вход с асансьор, спалните помещения са оборудвани с медицински легла – ръчно сгъващи се с ортопедичен матрак и антидекубитални дюшеци, а всяка стая е със самостоятелна баня и тоалетна, отговаряща на изискванията за настаняване на потребители със специфични нужди. За лежащо болните и тези с частична обездвиженост е осигурен медицински лифтер, който улеснява тяхното повдигане или преместване. За нуждите на потребителите е обособена и зала за рехабилитация.

На територията на всеки от центровете са разположени стая за дневно пребиваване, кухня и трапезария, стая „изолатор“, където при необходимост може да се настанява поне един лежащо болен, манипулационна, а на първия етаж е предвидено и помещение за посетители. Във всички стаи са монтирани сигнални инсталации за повикване на медицинския персонал, чрез леснодостъпен бутон за алармен сигнал, система за видеонаблюдение, която ще улеснява работата на персонала и ще създаде възможност за по – адекватна и бърза реакция. Жилищните помещения са снабдени с централна система за отопление, като температурата може да се регулира допълнително от ползвателите.


Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-5.002-0022-С02 „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Ограничение на движението по улиците „Хан Аспарух“ и „Шипка“, заради ремонтни работи
24 август 2020
Домът на хумора и сатирата в Габрово направи поредна стъпка към социализация на изложбените си пространства
25 август 2020