С решение на Кмета на Община Габрово е открита процедура по реда на ЗОП с предмет: ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГРАД ГАБРОВО ЧРЕЗ ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ.

Основните дейности в предмета на обществената поръчка включват:

- Подмяна на улични и паркови натриеви осветители с нови енергийно-ефективни, с оглед осигуряване на нормативните изисквания за осветеност за съответния клас улици и паркови площи.

- Изграждане и монтаж на нови касети, извън съоръженията на енергоразпределителното дружество за улично осветление на подходящо място, в това число комутационната апаратура.

- Изграждане на Нова интелигентна система за контрол, наблюдение и управление на уличното и парково осветление.

- Поддръжка на системата за улично осветление, реализирана в резултат на инвестицията за срока на изплащане на инвестицията след въвеждане в експлоатация на ЕСМ за срока на договора.

При реализиране на предвидените инвестиции, в Доклада за обследване на енергийната ефективност, се предвижда минимален размер на икономиите на енергия спрямо нормализираното потребление – 1558229 kwh/година.

Цената за изпълнение предмета на поръчката следва да се изплаща от реализираните за срока на откупуване спестявания от разход за електрическа енергия.

„160+ Габрово град“
8 юли 2020
Трима габровски таланти с награди от Фондация „Енчо Керязов“
8 юли 2020