Представители на общински отдели и предприятия, експерти от различни местни институции и бизнеса обсъдиха възможностите за по-ефективно взаимодействие относно разработването на обществени поръчки с екологосъобразни критерии.

Това бе четвъртата среща от поредица планирани събития по проект GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“, финансиран по програма „Интеррег Европа“ 2014-2020 г. Тя се състоя с любезното домакинство на Габровската търговско-промишлена палата.

Участниците подчертаха необходимостта от засилване на диалога между институциите и бизнеса за популяризирането и насърчаването на зелените обществени поръчки. Конкретни стъпки в тази посока са предоставянето на информация за нуждите от стоки и услуги с екокритерии, продуктите, които оказват по-малко отрицателно въздействие върху околната среда, както и подобряването на капацитета за работа в тази област.

Сред важните елементи за постигане на доверие между институциите и бизнеса са намаляването на административната тежест при провеждането на търговете, гъвкавост при залагането на параметрите за различните елементи от поръчката, провеждане на срещи със заинтересованите лица за по-добро планиране на публичните оферти.

По време на събитието бе обсъден проектът на Плана за действие за зелени обществени поръчки на Община Габрово при изпълнение на Общинския план за развитие.

Документът съдържа пакет от мерки за подобряване капацитета на местните специалисти по възлагане на зелени обществени поръчки, създаване на база данни за проследяване изпълнението на заложените индикатори, механизми за обмяна на опит и обучителни дейности. Предвидена е информационна кампания сред обществеността за същността на кръговата икономика и ролята на екологичните поръчки.

Планът за действие ще бъде популяризиран с Ден на отворените врати през месец март 2020 г., целева аудитория ще са образователните институции в Габрово.

 

Kак съвременните технологии помагат на децата по-лесно да разберат миналото
27 февруари 2020
"Денят + в новата 2020" - детско ателие в Музея на хумора и сатирата
27 февруари 2020