Общински съвет - Габрово открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Габрово

С Решение № 36 от 20.12.2019 г., Общински съвет - Габрово открива процедура за определяне на 22 броя съдебни заседатели за Районен съд Габрово.

Провеждането на процедурата следва да се извърши съгласно приложимите правила и разпоредби на чл. 68 и следващите от Закона за съдебната власт /ЗСВ/.

Срокът за подаване на документи от кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Габрово  е 31.01.2020 г.

Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат всички български граждани, които отговарят на изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗСВ. Кандидатите за съдебни заседатели подават до Общински съвет  Габрово, следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Габрово да се обръща за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документите се подават в деловодството на Община Габрово с придружително писмо, което  следва да съдържа трите имена, адрес, професия, месторабота, телефон и e-mail на кандидата.

 

Промяна на правилниците на програми „Култура“ и „Младежки дейности“ на Община Габрово
2 януари 2020
Потапяне на кръста на Богоявление
3 януари 2020