Във връзка с постъпили запитвания Община Габрово напомня, че с приемането на новата Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово от 26.06.2019г., беше отменен съществувалият график за събиране на едрогабаритни, строителни и едри растителни отпадъци.

Едрогабаритни, строителни и едри растителни отпадъци могат да бъдат предадени безплатно на Регионалното депо за неопасни отпадъци, като изискването за строителните отпадъци е те да бъдат сортирани по вид. Едрогабаритни отпадъци могат да се предадат и в двора на ОП „Благоустрояване“. Кампанийно за периодите март-април и септември-октомври едрите растителни отпадъци се извозват безплатно след направена заявка до ОП „Благоустрояване“, като е допустимо еднократно извозване на отпадък с обем до 4 куб. м. за всеки от посочените периоди.

Пълна информация за правилата и изискванията при изхвърлянето и предаването на отпадъци от домакинствата може да видите ТУК.

Общински инспекторат при Община Габрово осъществява контрол над изпълнението на изисквания за предаване, транспортиране и изхвърляне на отпадъци, като при установяване на нарушения се правят предписания и при неизпълнението им се налагат санкции.

Най-честите нарушения, отчетени от експертите в Общински инспекторат, са свързани с оставяне на строителни и едрогабаритни отпадъци до контейнерите; изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани терени; смесване на отпадъците и неправилно разделно събиране от домакинствата. В последните месеци се отчита и неправомерно разполагане на дърва за огрев в зелени площи и места за обществено ползване, за което Общински инспекторат разполага информационни съобщения с предупреждение за изместване и своевременно прибиране на куповете с дърва, а при неизпълнение се налагат санкции.

Към момента Общински инспекторат е съставил 6 акта за неправомерно изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани сметища. Актовете са с влезли в сила наказателни постановления, с които се налага глоба от 300 лв.

По отношение на излезлите от употреба моторни превозни средства са съставени 77 предписания, за които собствениците на съответното МПС имат тримесечен срок, за да извършат разписаното в предписанието. За 34 от предписанията срокът вече е изтекъл и само 7 от собствениците не са изпълнили предписанието – за всеки от тях следва да се състави акт за установяване на административно нарушение, а превозните средства ще бъдат преместени на площадка за временно съхранение.

Община Габрово напомня, че е задължително спазването правилата за разделно събиране на отпадъци и тяхното регламентирано изхвърляне.

Зам.-министър Сачева открива конференция за дуалното обучение
13 Септември 2019
Машинно и ръчно почистване на ул. "Радецка" тази неделя
13 Септември 2019