През периода 11-18 юли 2019 г., в рамките на проект PGI05251, GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ (Green Public Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming), финансиран по програма Интеррег Европа, се провеждат срещи със заинтересованите страни.

Решението за срещите с експерти – представители на ключовите заинтересовани страни, се взе по време на втората кръгла маса по проекта, проведена на 7 юни 2019 г. в Община Габрово.

Целта е да се направи оценка на практиките сред заинтересованите страни по отношение на прилагането на екологосъобразни критерии при изпълнението на дейности, като доставки на стоки, услуги, строително-монтажни дейности и ремонт, както и да се идентифицират категориите обществени поръчки, за които би могло да се работи в партньорство с Община Габрово.

В срещите участват, както експерти от общинска администрация Габрово, имащи отношение към провеждането на обществени поръчки, така и второстепенни разпоредители на общинския бюджет - училища, общински структури, общински предприятия и потенциални институционални - партньори за провеждане на политиката на Община Габрово по насърчаване използването на зелени обществени поръчки.

В резултат от срещите със заинтересованите страни ще бъде разработен План за действие с разумни и постижими цели за увеличаване на дела на зелените обществени поръчки с оглед подобряване на изпълнението на Общинския план за развитие на община Габрово 2014-2020, както и подготовка за новия програмен период 2021-2027.

Изложба "Реплики"
17 юли 2019
Уроци по народни танци на Боженци
17 юли 2019