Общинските съветници решиха на днешното си заседание да се проведе обществена поръчка за избор на превозвач по линиите Габрово-Плевен, Габрово-Обзор, Габрово-Бургас и Габрово-Варна. Досега те се обслужваха от местното дружество Общински пътнически транспорт – Габрово.

Оживени дискусии предизвика предложението за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на общинските язовири на държавата. Последните промени от юли 2018 г. в Закона за водите засягат статута, управлението и стопанисването, както и осигуряването на безопасността на язовирите в страната. Законът налага ремонт и реконструкция на язовири държавна и общинска собственост, като общините са задължени да заплатят разходите за ремонтите на общинските язовири. Такова задължение на общините може да се избегне само когато правото на собственост върху язовирите се прехвърли безвъзмездно на държавата след решение на Общински съвет. На общините е даден тримесечен срок от влизането на Закона в сила за депозиране на мотивирано предложение до министъра на икономиката за прехвърляне на собствеността на обектите. Община Габрово е собственик на 6 язовирни стени и съоръженията към тях, изградени в периода от 1959 г. до 1963 г.:  язовир Синкевица – кв. Гачевци, язовир Сеферчер – с. Яворец, язовир Пача бара – с. Гарван, язовир Гиргини ІІ – с. Гиргини, язовир Разсадника – с. Рачевци и язовир Белчев дол – с. Прахали. Местният парламент одобри прехвърлянето на собствеността на пет от водните обекти безвъзмездно на държавата. Това са язовирите Сеферчер, Пача бара, Гиргини ІІ, Разсадника и Белчев дол. Община Габрово запазва контролните си функции по отношение на безопасността и безаварийната експлоатация на обектите.

За язовир Синкевица е подготвено проектно предложение за безвъзмездно финансиране по ОП „Околна среда 2014-2020г.“, по процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“. Очаква се след приключване на ремонтните дейности, язовирът да отговаря на всички съвременни изисквания за безопасност и превенция, като по отношение на него ще бъде повишена защитата на населението от наводнения. Ще бъде подобрено техническото състояние и защита на критичната инфраструктура, и ще бъде повишена защитата на техническата и социалната инфраструктура. Експлоатационният живот на язовир Синкевица ще бъде удължен. Наличието на общински площи в съседство и градското му местоположение предполагат формирането на зона за отдих и възстановяване.

Общинският съвет подкрепи предложенията, с които ще се подобри предоставянето на част от социалните услуги в града. Дневният център за деца с увреждания ще увеличи капацитета си от 20 на 30 места, а Центърът за обществена подкрепа ще разшири обхвата на социалната услуга от 25 на 50 места, считано от 1 януари 2019 г.

Като извънредна точка от дневния ред на заседанието, проведено на 27 септември, съветниците разгледаха и приеха кандидатстването на Община Габрово с проектно предложение „Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Предвижда се изграждането на Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Двете услуги ще бъдат с капацитет 15 места за всяка една от тях.

 

 

Ученици от Габрово гостуват на свои връстници в побратимения руски град Митищи
27 Септември 2018
Полицаи от страната мерят сили в Габрово за „Пътен полицай на годината“
28 Септември 2018