Община Габрово напомня на гражданите да спазват разпоредбите на Наредба № 1 за чистотата в Габровската община и да не поставят некролози, афиши и други материали на нерегламентирани места свободно из града.

Забранено е поставянето на некролози по: дървета и едроразмерна растителност, автобусни спирки, далекосъобщителни, електрически и тролейбусни стълбове, както и стълбове от уличното осветление, електрически табла и трафопостове, обществени сгради и сгради, обявени за паметници на културата, скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика, както и във визуалния обсег на възприятието им, в паркове и градски градини, ажурни и декоративни огради, елементи от системата за регулиране на движението по пътищата.

За поставяне на некролози са определени таблата в храмовете, както и тези, в близост до и на територията на гробищните паркове. Гражданите могат да ползват също и таблата за поставяне на рекламни материали и афиши, които се намират на следните места в града: на спирката на ул. „Юрий Венелин“; срещу банка SG Експресбанк и до Пощенска банка – в зелената площ; до „Баев мост“; на улици „Съзаклятие” – до Кинополис (бивше кино „Алеко“), „Скобелевска” – в зелената площ до паметника на Николай Палаузов, „Орловска” – срещу СУ „Райчо Каролев”, „Лиляна” – до входа на ОУ „Неофит Рилски“, „Райчо Каролев” – до дирекция Местни данъци и такси към Община Габрово, „Брянска” – автобусната спирка пред студентско общежитие; на бул. Могильов – срещу стадион Априлов и в зелената площ срещу блок „Катюшата“; на пресечката на улици „Н. Войновски” и „Чавдар“ – спирка „Щампата“; на пресечката на бул. „Столетов” и ул. „Черни връх” (кв. „Любово”); срещу входа на ДКЦ 1 – ЕООД – пресечката на бул. „Трети март“ и ул. „Баба Зара“; на обръщалото в кв. „Гачевци”; на „Шиваров мост” – зад автобусната спирка към реката.

Съгласно Наредбата, нарушителите се наказват с глоба до 1 000 лв. - за физически лица, а за еднолични търговци и юридически лица – с имуществени санкции в размер до 10 000 лв., и с възстановяване на нанесените вреди. При повторно нарушение глобата за физическите лица нараства до 5 000 лв., а за едноличните търговци и юридическите лица – с имуществени санкции в размер до 50 000 лв., и с възстановяване на нанесените вреди.

Ако нарушението на наредбата е извършено от младежи под 16 години, за тях отговарят съответно родителите, настойниците или попечителите.

"КОМЕДИАНТКАТА", ПРЕДСТАВЯ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "РАЧО СТОЯНОВ"
20 март 2018
4 356 лв. от благотворителния концерт в подкрепа на новия храм в кв. Младост
20 март 2018