Община Габрово ще въведе Монтесори педагогика във всички детски градини през следващата учебна година 2018/19 за децата в първа група. Предстои подготвителен период, за който са заделени 90 000 лв. в проекта на бюджет на Община Габрово за 2018 г. Средствата ще бъдат разходвани за обучение на учители и персонал, купуване на материали за учебния процес и оборудване на залите, където ще се преподава по метода на Монтесори.

Предвидено е обучение на учителите от детските заведения, водено от преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“. Те ще бъдат подготвени как да преподават като следват основните принципи, цели и цикъла от дейности на Монтесори педагогиката.

В ДГ „Мечо Пух“ за първи път се използва новия метод през настоящата учебна година 2017/18 в две групи – първа и втора, където са тригодишните и четиригодишните. Заведението ще послужи като база за споделяне на опит, знания и добри практики с останалите детски градини.

Директорката Силвия Митрофанова споделя в интервю за предаването „Часът на Габрово“ как и защо са избрали да обучават децата по Монтесори, на какво този метод ги учи и възпитава, какво променя не само у тях, но и у родителите им.

Те въвеждат метода, защото искат да приложат нещо различно и иновативно в работата си, а обучението да бъде по-интересно, по-лесно и в същото време да носи знания и радост на децата. След като представят идеята си на кмета Таня Христова, получават финансова подкрепа и помощ от Община Габрово. Учителите изкарват следдипломна квалификация в СУ „Св. Климент Охридски“, закупуват се материали за работата на децата по Монтесори педагогиката.

Материалите са организирани в различни зони – практичен живот, наука, български език и математика. Подреждат се по сложност на специална табла от конкретното към абстрактното и от лесното към сложното. Всяка една серия е обозначена в цвят, който показва степента на трудност за това упражнение.

Например глаголите, допълненията, предлозите от зоната „български език“ са в различни цветове и така децата ги научават. Математическият материал им помага да развиват разбиране на математическата логика. Детето преминава от чисто сетивно изучаване към измерване и пресмятане. На по-късен етап то се научава да събира, да умножава и дели. Умножението и деленето по метод Монтесори се извършва със специални дървени карти по много лесен, интересен и нагледен начин за децата.

В Монтесори средата малчуганите се развиват с различни темпове, затова за всяко дете в ДГ „Мечо Пух“ има индивидуален план на развитие. Учителите само му предлагат материала за деня, но то решава дали желае да работи по това упражнение или не. Така обучителните материали развиват различните сетива и умения на детето в момент, в който то е готово за това. Няма изготвени програми, в които учителите да принуждават децата по едно и също време да извършват една и съща дейност.

Силвия Митрофанова споделя какво представляват упражненията от зоната „практичен живот“ и на какво учат най-малките. Тя е разделена на практически упражнения, грация и учтивост и контрол на движението. Упражненията в този модул са фундаментални за метода Монтесори, защото чрез тях децата се учат как да се грижат за себе си и за средата, в която работят. Тези умения са важни за тях, защото това е възрастта, в която започват да ги изграждат. Така детето развива своята независимост, самодисциплина и логическо мислене. Материалите, използвани за упражненията, са част от домашната среда, истински и са с детски размери. Например част от упражненията са: миене и сушене на ръце, почистване на обувки, сгъване на дрехи, използване на книга, грижа за околната среда, бърсане на прах по мебели, почистване на маса, грижа за градината и стайните растения, аранжиране на цветя и много други.

Децата в ДГ „Мечо Пух“ се научават да сервират и отсервират, сами си слагат храна в купичките. Учителят само наблюдава дали са си поставили необходимото количество. Те са съсредоточени когато си пълнят купичката с храна, както и докато я занесат до мястото си. Упражнението изисква координация на движенията, за да не разсипят или разлеят храната. Дори това да се случи, децата знаят, че не е проблем, защото има средства за почистване и те могат да си почистят. При отсервиране, малчуганите махат остатъците и със специални четки за съдове измиват купичките си и подреждат. След това помощник-възпитателят подрежда съдомиялната машина. В модула „практичен живот“ те учат нещата от живота и това, което им е необходимо. У тях се изграждат навици при хранене, при самообслужване, придобиват вътрешно чувство за ред.

Родителите споделят, че децата им стават много самостоятелни. Голяма част от тях мислят, че те са малки да извършват определени действия, но не са толкова малки, за да се самообслужват, да си събуват и обуват обувките, да се обличат и събличат сами.

Една от причините, поради която в ДГ „Мечо Пух“ избират да въведат Монтесори педагогиката, е работата с родителите. Методът изисква правилата да се спазват от абсолютно всички – от родители, деца и учители. Ако родителите не подкрепят учителите, неглижират поставянето на правилата и не изискват тяхното изпълнение вкъщи, те няма да видят ефекта от обучението. Децата обичат реда, защото той им създава сигурност. В габровската детска градина учители и родители са обединени от обща цел - обучението и възпитанието на децата. Те не се конкурират и не си прехвърлят отговорности, а работят заедно.

*Интервюто с директорката на ДГ „Мечо Пух“ Силвия Митрофанова беше излъчено през ноември, 2017 г. в съвместното предаване на Община Габрово и радио Бумеранг „Часът на Габрово“. Тук е представено със съкращения.

**Монтесори педагогиката е създадена преди повече от 100 години от италианската лекарка Мария Монтесори. Основава се на идеята да се помага на децата да се справят сами, да имат необходимото социално-комуникативно поведение, да развият в себе си най-добрите качества и умения. Заниманията моделират социални умения у децата. Извършват се в предварително организирана среда, където се обръща специално внимание на всяко едно дете. Монтесори педагогиката има няколко раздела – дейности от ежедневния живот, сетивен материал, език, математика и наука. Основните принципи на метода са свободата и личният избор на детето. То самостоятелно решава в кой етап от живота си да подходи към възприемането на нови умения и знания.