„Проектът ще допринесе за подобряване качеството на живот в нашия град и е първият етап от реализиране на инициативите, свързани с развитие на устойчив градски транспорт. Освен с обновяването на част от автопарка и въвеждането на високи технологии, инвестицията е важна и в екологичен аспект.“ Това заяви кметът на Габрово Таня Христова по време на началната пресконференция по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“. Според нея, този проект е най-значимият, който Община Габрово започва да реализира в рамките на втория програмен период.

След пресконференцията бе направена „първа копка“ на най-големия обект от транспортната инфраструктура в обхвата на проекта – предгаров площад „Марсел де Бископ“ в Габрово.

За модернизиране на градския транспорт ще бъдат закупени 14 нови автобуси, които отговарят на европейските норми за вредни емисии от двигателите. Чрез монтирането на 104 електронни информационни табла на спирките, габровци ще се информират в реално време за графика на автобусите. Проектът предвижда също реконструкция на транспортната инфраструктура и съоръженията към нея посредством преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ до моста Игото в „джоб“. Ще се реконструира пътното кръстовище в района на гарата, като се изгради кръгово кръстовище. Ще се ремонтира предгаровият площад. По проекта ще бъдат ремонтирани подлезите до Дома на хумора и сатирата и Автогарата, като ще се изградят и асансьори с цел подобряване на достъпността на средата. Ще се подобри организацията на движението на пет от най-натоварените кръстовища в Габрово.

Церемонията по започване на строителството и началната пресконференция са по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“, финансиран по Договор за БФП №BG16RFOP001-1.016-0003-C01 от 17.07.2017 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта възлиза на 13 430 540,62 лв., като предоставената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ е 9 000 000 лв., а собственият принос на Община Габрово е в размер на 4 430 540,62 лв. Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца.

„Разгледай изложба, спечели уикенд за двама в Боженци”
22 ноември 2017
Затварят част от ул. „Орловска“ на 23 ноември, поради авариен ремонт
22 ноември 2017