Стартира процедура за кандидатстване на безработни младежи в централните ведомства, областните и общинските администрации. Процедурата е част от Национална програма „Старт на кариерата”.

За Община Габрово е утвърдено едно работно място в отдел „Правен”.

По програмата могат да кандидатстват безработни младежи, завършили висше образование, специалност „Право” – без трудов стаж по специалността, да не са навършили 29 години до 18 юли 2010 г. и да са регистрирани като търсещи работа в дирекциите „Бюро по труда”.

Заявления се подават лично в срок до 16 юли 2010 г. в дирекциите „Бюро по труда”.

Необходимите документи са молба-заявление по образец, копие на лична карта, автобиография, документи за завършено висше образование, копие от документи за владеене на чужд език и компютърна грамотност.

Допълнителна информация за програмата може да намерите на интернет страниците на Министерството на труда и социалната политика www.mlsp.government.bg и Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

Започва лятно училище
5 юли 2010
Колоездачно състезание за купа „Буката-Одрински-Чанлиев”
8 юли 2010