Габрово е сред първенците, които внесоха своята инвестиционна програма за финансиране на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/. В рамките на първия възможен срок – 15-30 септември 2015 г., пред Управляващия орган /УО/ е подаден за одобрение списък с пет основни и четири резервни проектни предложения, които е предвидено да бъдат реализирани през новия програмен период.

Заложените проекти са многократно подлагани на обществено обсъждане. Те са свързани с подобряване на градската среда, образователната, социалната и културната инфраструктура, мерки за въвеждане на интегриран градски транспорт и енергийна ефективност. Съгласно изискванията на УО на ОПРР, кметът на общината сформира работна група с представители на общинската и държавната администрация, неправителствения сектор, Общинския съвет, малцинствени групи, бизнес организации, граждански сдружения и други. С помощта на участниците – общо 48 лица, бяха определени приоритетните обекти, които очертават инвестиционната програма.

Кръгово кръстовище при Шиваров мост - визуализация фаза работен проект

Намеренията на Община Габрово са през 2016 г. да стартират обектите от градската среда, в които е включено благоустрояване на парк „Колелото“ с прилежащи квартални пространства и част от центъра на града, реконструкция на кръстовището при Шиваров мост и благоустрояване на междублокови пространства – левият участък от бензиностанция OMV до моста, Източна градска улица – в частта от пресечката на ул. „Орловска“ с ул. „Дунав“. Паралелно с тези обекти ще започнат и дейностите по въвеждане на енергоспестяващи мерки в основните училища „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“, както и преустройство на бившето училище „Радион Умников“, което ще се превърне в център за работа с деца.

През 2016 г. се планира да започне реализацията на проекта за интегриран градски транспорт на Габрово, който ще се изпълнява в рамките на три години. За периода 2016 – 2018 г. е заложено да бъдат изградени и рехабилитирани социални жилища за групи в неравностойно положение.

С висок приоритет, и за гражданите, и за Общината, е проектът за ремонт, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дома на културата „Емануил Манолов“. Сградата не е претърпявала сериозен ремонт от построяването си – повече от 50 години. В инвестиционната програма е предвидено дейностите да стартират през 2017 г. и да бъдат реализирани за две години.

Източна градска улица визуализация фаза работен проект

При определяне броя на основните обекти е отчетен максималният размер на средствата, които Габрово ще получи пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР – 25 739 640,08 лв. Въпреки че по настоящата схема не е задължително осигуряване на собствен ресурс, за да реализира повече важни проекти, Община Габрово е предложила съфинансиране в размер на 6 526 482,96 лв., които ще бъдат залагани поетапно при изготвяне на годишните бюджети. До края на месец май 2016 г. конкретните проектни предложения трябва да бъдат внесени за съгласуване от оценяващото междинно звено за поне половината от обектите в основния списък. Проекти ще могат да бъдат подавани текущо до 31 май 2019 г.

Община Габрово е подготвила и списък с резервни проектни предложения, които могат да бъдат реализирани до 2022 г., в случай че се освободи ресурс по програмата. По приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ е заложено внедряване на мерки в сградата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Предвидени са допълнителни дейности по отношение на градската среда чрез благоустрояване на междублокови пространства в кварталите Младост и Трендафил, благоустрояване на улиците „Емануил Манолов“ и „Чардафон“ с прилежащите пространства, парк „Баждар“, реконструкция на пл. „Възраждане“. По приоритет „Културна инфраструктура“ са заложени ремонтни дейности в Дома на хумора и сатирата и в сградата на кукления театър. Общата планирана стойност на резервните проекти е 17 821 776,76 лв.

Пространство пред Музей „Дом на хумора и сатирата“ - визуализация фаза работен проект

Изготвената от Община Габрово инвестиционна програма е гласувана с пълно единодушие от членовете на работната група. По време на обсъжданията бяха разисквани основни теми, които вълнуват голяма част от жителите на Габрово – изграждане на повече велоалеи и места за паркиране, развитие на градския транспорт, създаване на нови социални услуги, възраждане на летния театър и др. При приоритизиране на обектите работната група е следвала минималните критерии за подбор, сред които са степен на проектна готовност, съответствие със заложеното в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, социален ефект, други реализирани инвестиции и т.н. За основната част от обектите Община Габрово разполага с работни проекти, които бяха изготвени благодарение на спечеленото финансиране от 550 000 лв. от предишната програма на Европейския съюз „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

При необходимост, инвестиционната програма може да бъде актуализирана еднократно през 2019 г. или 2022 г. Предстои оценка и одобрение от УО на ОПРР, който има право да връща документа за корекции или допълнения.

Цветна кампания за облагородяване на жилищни райони
2 октомври 2015
Информация във връзка с ВиК авария на ул. „Николаевска“ № 9
2 октомври 2015