Победителят ще получи 2 500 лв. и право да изготви работен проект

Конкурс за идеен проект за обект „Преустройство на обществена сграда в общински център за работа с деца „Радион Умников“ обяви Община Габрово. Реконструкцията на бившето училище е един от обектите, включени в списъка с инвестиционни проекти, изготвянето на които се финансира чрез разработката „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. Срокът за получаване на конкурсната програма, както и за подаване на идеите е до 16:30 часа на 1 септември 2015 г.

Сградата, която се предвижда да бъде преустроена в общински център за работа с деца, се намира на ул. „Радецка“ № 23 – в пешеходната зона на Габрово. През 1891 г. в нея е открито Умниковото училище. От 1896 г. се заема от Девическата гимназия до сливането й с Априловската гимназия през 1922 г. После там се помещава единствената габровска прогимназия „Радион Умников“. През 2000 г. е предоставена за ползване на Институт за повишаване на квалификацията. Сградата е двуетажна, с частичен подземен етаж. Приземният етаж се състои от различни по големина стаи, коридори и стълбищна клетка. Пристройката от 1911 г. е на по-високо ниво и е функционално отделена от основната част на сградата. Теренът е с площ от 1227 кв. м.

Предмет на конкурса е изготвяне на анализ за съществуващото положение: проучване и документиране на недвижимата културна ценност, в т.ч. допълнително архитектурно заснемане; конструктивна експертиза; обследване на съществуващите инсталации; фотодокументация и др. В идейния проект следва да се предвидят необходимите дейности за реставрация на сградата, запазвайки недвижимата културна ценност и предложение за съвременна намеса - адаптация за общински център за работа с деца. Да се проектират функционално необходимите учебни, административни, експозиционни, обслужващи площи и помещения. Изисква се проект за благоустрояване на прилежащото пространство – създаване на среда за допълнителни занимания и отдих на децата в свободната дворна площ. В цялост проектът трябва да се изготви в части: Архитектура, Конструкции, Електроинсталации, ВиК инсталации, Интериорен дизайн – обзавеждане, Озвучаване, мултимедийна техника и оборудване, ОВК, Енергийна ефективност, Геодезическа - ВП, ПБЗ, ПБ, КС.

След преглеждане от назначена техническа комисия, проектите ще бъдат оценявани от жури с представители на Община Габрово, САБ, КАБ, общински съветници и др. Оценката на проектите е комплексна и се състои от пет компонента – функционалност на решението, архитектурно-художествена стойност, реализъм на концепцията и възможност за етапност на реализацията, иновационен подход и икономическа целесъобразност на проекта.

Класирането - на първо място ще бъде класиран участникът, получил най-висока комплексна оценка. Максималният брой точки, които може да получи участник, е 10. Конкурсът е организиран като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга и се провежда по реда на чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Участникът, класиран на първо място, ще получи парична награда в размер на 2 500 лв. и право на договаряне на работен проект. Класираният на второ място ще получи парична награда от 1 000 лв. и право на договаряне за работен проект в случай че възложителят не се договори с класирания на първо място. Участникът, заел трето място, ще вземе награда от 500 лв. Финансовият ресурс, с който Община Габрово разполага за изготвяне на работен инвестиционен проект, е в размер на 27 800 лв. без ДДС.

Пълен достъп до документацията за участие в конкурса е осигурен на интернет страницата на Община Габрово – профил на купувача.

Пеперуда за дъжд в Архитектурно-етнографски комплекс „Етър”- Габрово
16 юли 2015
От днес Харачери приема „внуци назаем”
16 юли 2015