Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев ще посетят социални услуги в гр. Габрово утре, 23 април 2015 г. Те ще бъдат придружени от заместник-министърът на здравеопазването Адам Персенски и Кирил Киряков, ръководител на екипа за България, отдел Румъния, България, Малта, ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК.

В 9:30 часа утре те ще посетят Дома за медико-социални грижи за деца в кв. Велчевци, а след това Център за настаняване на деца и младежи с увреждания от семеен тип (ул. „Мирни дни“ №1А). Двете услуги са пример за успешния процес на деиституционализация и добро партньорство между Община Габрово и държавата в посока изваждането на децата от институциите. Интегрираните здравно-социални услуги са в подкрепа на семейството и превенция на риска от изоставяне на деца.

След запознаването със социалните услуги, представителите на правителството и Европейската комисия ще участват в кръгла маса за добрите практики на деинституционализация на деца от 0 до 3-годишна възраст. Форумът се организира от Министерството на труда и социалната политика.

На дискусията ще се представят добрите практики и прилагането на устойчив модел за изваждането на децата, настанени в Домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), които се изпълняват по схема „Шанс за щастливо бъдеще“. Разработването на пилотния модел е в съответствие с целите и приоритетите, залегнали в Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и плана за действие към нея по приоритетна ос 5 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013. На форума заместник-министрите на труда и социалната политика Лазар Лазаров и Зорница Русинова ще представят състоянието на процеса на деинституционализация у нас и предизвикателствата пред общините през новия Програмен период.


Един живот, посветен на музиката и разказан в книга за Петър Чаракчиев
22 април 2015
Ограничения на движението в района на Консултативна – асфалтират кръстовището от 25 до 30 април
23 април 2015