От 1 април 2015 г. социалната услуга за деца и младежи с увреждания, която се предоставя в центровете за настаняване от семеен тип в габровските квартали Борово и Трендафил 1, ще се трансформира в държавно делегирана дейност. Това стана ясно от заключителната конференция по повод приключване изпълнението на проект „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в община Габрово“. Той бе реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в периода 1 ноември 2013 г. – 31 март 2015 г. и е на стойност 420 890,76 лв.

В рамките на 17 месеца проектът имаше за цел да наложи устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания в среда, близка до семейната. В базите, с общ капацитет 28 места, са настанени 24 деца и младежи на възраст от 4 до 29 години. Две деца са от общността, а останалите 22 са изведени от институции. За тях се грижи екип от 24 специалисти и поддържащ персонал.

Зам.-кметът инж. Нела Рачевиц определи проекта като изключително тежък, заради специфичната работа с лица със сериозни увреждания и без родителска грижа. Според нея, благодарение на личната мотивираност на екипа и персонала на центровете, както и ангажираността на социалните институции и местната общност, дейностите са с успешен резултат. „Остават и много нерешени проблеми, но за тях са необходими обединени действия на отговорните институции и цялата общественост. Трябва да продължим сътрудничеството с останалите центрове от страната и да представяме навреме нашите нужди, за да имаме адекватна политика относно тази проблематика“, каза Нела Рачевиц.

Според ръководителя на проекта Даниела Василева процесът е бил тежък, заради предизвикателството да се работи с конкретната целева група. Тя отчете като гордост за екипа и персонала на заведенията факта, че са успели да накарат родителите да посещават децата си. С общите усилия на Община Габрово, Български червен кръст, ръководството на дневните центрове и Помощното училище за децата е осигурен транспорт, с който да се придвижват до учебни и здравни заведения.

Към момента в двата центъра 12 безработни младежи до 29 години подпомагат персонала, участвайки в стаж по проект на КНСБ „Шанс за работа 2015“. По думите на Росица Йонкова от регионалния съвет на организацията, след като преминат своето професионално обучение като социални асистенти, младежите ще положат изпит. С петима от тях Община Габрово ще сключи тримесечен трудов договор, за да продължат работа.

Общо 15 от обитателите на заведенията учат в ПУ „Николай Палаузов“. Едно дете учи в ПГТ „Пенчо Семов“, други три са в специализирана група на ОДЗ „Първи юни“, едно дете е в ЦДГ „Младост“. Децата и младежите ползват социални услуги в център „Келер“, в Дневния център за възрастни с увреждания и в Дневния център за деца и младежи с увреждания. Веднъж седмично социален работник от Центъра за обществена подкрепа към Община Габрово провежда творчески занимания с потребителите.


Инвестира във Вашето бъдеще!

Обществено обсъждане за включване на допълнителни обекти в ИПГВР на Габрово
31 март 2015
ДФА „Габровче“ с диплом за представителен ансамбъл на ЦИОФФ България
31 март 2015