Община Габрово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание чл. 37, ал. 2 от Закона за регионалното развитие е организирана среща за обществено обсъждане относно включване на допълнителни обекти в обхвата на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Габрово до 2020 г., приет с Решение № 280/19.12.2013 г. на Общински съвет – Габрово.

Обектите за проектиране включват сграда на Държавен куклен театър, сгради на Министерство на вътрешните работи – в т.ч. сгради на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“, и други.

Срещата ще се проведе днес, 31 март 2015 г., от 17:30 часа в Ритуална зала на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят до 30 март 2015 г. в деловодството на Община Габрово, на електронен адрес gabrovo@gabrovo.bg или по време на общественото обсъждане.

Информация за ИПГВР на Габрово е достъпна на http://gabrovo.bg/bg/article/3394.

Спортни прояви в Габрово през месец април 2015
30 март 2015
Дейността на центровете от семеен тип ще продължи и след края на проекта
31 март 2015