Започнаха опознавателните срещи с децата и младежите, подлежащи на деинституционализиране по проект BG051PO001-5.2.12-0014-С001 „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в Община Габрово”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността”.

Тази седмица част от персонала на двете ЦНСТ в град Габрово осъществи първата предварителна опознавателна среща с децата и младежите в два дома за деца с увреждания в страната: Дом за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) "Св. Пантелеймон", село Видраре, Община Правец и в Дом за деца над З години с умствена изостаналост „Дъга", гр. София.

Целта на пътуванията на екипа експерти е да се проведе предварителна среща с ръководителите и персонала на специализираните заведения, където е настанено съответното дете или младеж, както и да се обсъди емоционалното и физическо състояние на бъдещите клиенти на новоразкритата социална услуга.

За времето, преди реалното стартиране на услугата ЦНСТ на 01.04.2014 година, свързано с подготовката, преместването и настаняването на децата в новите услуги, ще се осъществят множество опознавателни срещи. Благодарение на тях, ще се осигури по-добра приемственост между екипите на съответната институция и експертите от ЦНСТ, което е от особена необходимост за предоставяне на качествена социална услуга.


Инвестира във Вашето бъдеще!

Gabrovowiki в партньорство с НЦ „Българска енциклопедия“ при БАН
30 януари 2014
Тази вечер "Вход свободен" с Камерния оркестър
30 януари 2014