Нова социална услуга ще започне да функционира до няколко месеца в Габрово. Грижата обхваща деца с увреждания от 3 до 18 години и ще се предоставя в два нови центъра за настаняване от семеен тип.

Строителството на къщите в кв. Борово и в кв. Трендафил е завършено – предстои да бъдат обзаведени и оборудвани. Доставките и монтажът ще бъдат извършени от габровската фирма „Хералд” ЕООД. Изпълнителят е избран чрез процедура по договаряне без обявление в рамките на проект „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип в град Габрово”. Договорът е на обща стойност 156 457,98 лв. с ДДС. Финансира се по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” на Оперативна програма „Регионално развитие”.

ЦНСТ в квартал Борово

През тази седмица Община Габрово подписа в Министерство на труда и социалната политика договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез който ще се реализира услугата в двата центъра. Общо 24 души квалифициран персонал ще бъдат наети на трудов договор, за да се грижат за 28 деца. Момичетата и момчетата със специални потребности ще бъдат обслужвани денонощно. На 24-часов режим ще бъде и задоволяването на ежедневните им – здравни и рехабилитационни нужди. Екипът ще се ангажира и с организация на свободното време и на личните контакти на децата. Работата на центровете ще се организира и контролира от един ръководител.

Целта на услугата е да се създаде качествена грижа, ориентирана към нуждите на всяко дете, в среда, близка до семейната. Подборът е направен от мобилен екип, който е посетил домове за деца с умствена изостаналост и с физически увреждания в страната. В габровските центрове приоритетно ще бъдат настанявани деца – родом от региона. Те ще бъдат насочвани от Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово, като се цели последващо интегриране в семействата и поддържане на по-тясна връзка с родителите.

ЦНСТ в квартал Трендафил

Проектът „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в oбщина Габрово” е на обща стойност 323 487,25 лв. с ДДС. Финансира се чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Процедура „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността“. Услугата ще се поддържа минимум 5 години след приключване на проектните дейности. Реалният старт ще бъде през месец ноември 2013 г. Новоназначеният персонал ще премине обучение за повишаване компетентностите при работа и грижа за деца с увреждания. През първите 12 месеца услугата ще се финансира по проекта, след което ще се трансформира в делегирана държавна дейност.

Испания остана в сърцата на габровци
31 август 2013
Приключиха възстановителните работи в района на улица „Орлово гнездо“
31 август 2013