Община Габрово внесе за оценка в Министерство на труда и социалната политика проектно предложение „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в oбщина Габрово”.

Предвижда се създаване на устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания от 3 до 18 г., настанени в специализирани институции, и настаняването им в новоразкрити социални услуги. Целта е да се създаде качествена грижа, ориентирана към нуждите на всяко дете, гарантираща живот в среда, близка до семейната.

Дейностите са втори компонент след реализирането на друг проект на Община Габрово, по който в момента се изграждат два центъра за настаняване от семеен тип - в кв. Борово и в кв. Трендафил. Планира се назначаване на специалисти и поддържащ персонал, който ще организира процеса на преместване и настаняване на децата от целевата група в двата центъра.

Мобилен екип ще посети домове за деца с умствена изостаналост и с физически увреждания в страната, за да направи подбор, като приоритетно в габровските центрове ще се настаняват деца, които са родом от нашия регион. Децата ще бъдат насочвани от Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово, като се цели последващо интегриране в семействата и поддържане на по-тясна връзка с родителите.

Реалното предоставяне на услугата ще стартира през месец ноември 2013 г., като за новоназначения персонал ще бъде организирано обучение с цел повишаване компетентностите за работа и грижа за деца с увреждания. През първите 12 месеца услугата ще се финансира по проекта, след което ще се трансформира в делегирана държавна дейност според разходните стандарти за съответната година, които се приемат ежегодно от Министерски съвет.

Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Процедура „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността“. Общата му стойност е 341 979,92 лева, а планираното начало –1 септември 2013 г. Услугата ще се поддържа минимум 5 години след приключване на проектните дейности.

Разработката е част от усилията на Община Габрово за  модернизиране и повишаване качеството на предлаганите социални услуги в общността и е съобразена с целите на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

 

 

 

Карнавално Габрово свива литературно гнездо
13 май 2013
Математическа гимназия с първо място по хандбал
14 май 2013