В писмо до Община Габрово, Регионалната инспекция по околна среда и води – Велико Търново уведомява, че на основание чл. 40 и 41 от Закона за опазване на околната среда, чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 69, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча е абсолютно забранено паленето на стърнища и суха тревна растителност в земеделски земи, крайпътни сервитутни ивици и в горския фонд.

При дейности, извършвани в земеделски земи, горите и крайпътните ивици трябва да се предприемат мерки за обезопасяване на селскостопанската техника с цел елиминиране на условията за възникване на пожари.

При констатиране на нарушения оторизираните държавни органи ще налагат строги санкции съгласно ЗООС, ЗОЗЗ, Закона за горите и Закона за МВР. От страна на РИОСВ – Велико Търново контролът ще се осъществява от сектор „Защитени територии, биологично разнообразие и гори” и „Почви и земни недра”.

Слово на кмета на Община Габрово Томислав Дончев по повод 132 години от Шипченската епопея
22 август 2009
Изложбата „КарикаТуристи” стигна и до Близкия Изток
28 август 2009