Кметът и изпълнителите подписаха договори по проект за над 6 милиона лева

Строително-монтажните работи, част от интегрирания проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура, ще стартират в Габрово в началото на месец март. Това стана възможно след като вчера официално бяха подписани трите договора. На церемонията в Ритуална зала на Община Габрово кметът Таня Христова и представителите на фирмите изпълнители инж. Ангел Митев, инж. Станимир Георгиев и Адриан Златарски положиха подписите си под документите за мащабния проект на обща стойност 6 195 596 лева, 275 704 лева от тях – собствен принос на общината.

„Този проект е инвестиция в нещо много ценно, нещо което изисква големи и постоянни усилия, за да бъде опазвано – културно-историческото наследство на нашата община и възможностите, които предоставя то, за развитието на туризъм. В Габрово се намират едни от най-атрактивните и популярни национални обекти и ние сме длъжни да използваме всички възможности, за да ги опазваме и рекламираме пред максимално широка аудитория”, заяви кметът Таня Христова.

Да изпълнят качествено и в срок заложените по проекта строителни дейности, декларираха представителите на избраните изпълнители. С усмивка на лица те се договориха с работата си да оправдаят поговорката за „българската работа”, която често пъти, дори и по задължение, завършвала със скандал...

Презентация за проекта, чиято подготовка започва още през 2008 г., направи неговият ръководител – заместник-кметът инж. Климент Кунев. Планираните дейности включват общо 10 обекта от туристическата инфраструктура на община Габрово. Строителните работи ще бъдат извършени от ДЗЗД „Боженци 2012”, състоящо се от софийските фирми „Реставрация” ЕАД, „ИПС Инфраструктури” АД и „Мират груп” ООД, ДЗЗД „Евро Строй”, включващо „Крис груп” ЕООД от Русе и „ВТ Инженеринг” ООД от Велико Търново, както и Обединение „Културна инфраструктура Габрово 2012” със съдружници „Строител” ООД – Русе и „Плиска консултинг” ООД – София.

В АИР „Боженци” са предвидени реставрация, консервация и адаптация на административната сграда, на старото и новото школо, на къщите „Дончо Попа” и „Митьо Станев”, изграждане на паркинг и обслужваща сграда при входа на комплекса. Ще бъде направено озеленяване, подмяна на калдъръмената настилка. Ще се изгради система за видеонаблюдение, подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление.

В АЕК „Етър” предстои възстановяване на Балканджийската мандра, ще се изграждат подпорна стена, алея и паркинг. Ще се прави озеленяване, изграждане на система за видеонаблюдение, възстановяване на калдъръмена настилка, подмяна и инсталиране на ново, включително художествено осветление.

В Габрово предстои консервация, реставрация и адаптация на Дечковата къща, където ще бъдат изградени и разположени „ретро” дрогерия и „ретро” фотоателие. Ще бъде реставрирана и адаптирана бившата сграда на Регионален исторически музей на ул. „Николаевска” № 3, която ще се превърне в първия в България виртуален музей на габровската индустрия.

Акцент в духа на церемонията по подписване на договорите, беше млада двойка, облечена в градско облекло от началото на ХХ век. Символичните домакини псрещаха гостите при входа на ритуалната зала, като даряваха усмивка и спомен за познати персонажи от миналото.

Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/3.1-03/2010/019 „Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Габрово има своите 7 причини да получи подкрепа в класацията на „Дарик” за най-добър град
14 февруари 2013
Община Габрово участва на Международна туристическа борса
14 февруари 2013