С конкретни изводи и препоръки, относно прилагането на политиката за развитие на община Габрово, приключи проведеният през изминалата седмица обучителен семинар-дискусия на тема "Партниране на структурите на гражданското общество с администрацията в процеса на планиране и изпълнение на плановете за местно развитие”.

Припомняме, че обучението се проведе в рамките на проекта „Изграждане на капацитета на структурите на гражданското общество за партньорство с местните власти в процеса на разработване и изпълнение на плановете и стратегиите за регионално развитие” по Оперативна програма “Административен капацитет”. В дискусията взеха участие представители на общините Свищов, Павликени и Белене, неправителствени организации /НПО/, експерти от областната и общинската администрация в Габрово и общински съветници.

При откриването на семинара кметът на Община Габрово Томислав Дончев подчерта важността на стратегическото планиране при работа с ограничени ресурси и нуждата те да бъдат вложени там, където ще дадат най-голям ефект за най-дълго време. Той наблегна на необходимостта от диалог и отчитане на мнението на всички заинтересовани страни, участващи в процеса на планиране и актуализиране на общинските планове за развитие /ОПР/.

След като беше извършено представяне на фазите за разработване на ОПР на Община Габрово, за периода 2005 – 2013 година, и хода на актуализацията му през годините, се оформиха четири работни групи. Те предложиха конкретни промени по приоритетите, мерките и специфичните цели, заложени в плана за развитие. Част от тях е ревизирането на икономиката като приоритет. В условията на криза намеренията на Общината по отношение на привличането на инвестиции и управлението на общинската собственост са променлива величина, която има нужда от ежегодно отразяване.

По отношение на инфраструктурата дискутиращите предложиха конкретизиране на етапите в големите проекти, с цел по-добра възможност за планиране на фазите на финансиране. Относно образованието, мненията се обединиха около нуждата от осъществяване на връзка между държавните и общинските училища. Необходимо е да се изработи система за оценка на работата на педагогическия персонал в общинските училища, както и за ролята на Техническия университет, като основополагащ фактор за развитието на община Габрово. Поставен бе акцент върху определянето на критерии за оценка, с цел повишаване капацитета на институцията Община Габрово.

Семинарът имаше за цел не само да подготви НПО за работа с общинската администрацията по отношение на планирането и реализацията на целите в ОПР, но и да постави началото на диалог между заинтересованите лица с оглед насърчаването на общи действия. На база направените препоръки, Община Габрово в кратък срок ще отправи покана за нова среща на представителите на НПО, за нова дискусия по ОПР. След нея ще се пристъпи към неговата актуализация.