На 21 юли от 10.30 до 17 часа и на 22 юли от 9.30 до 12 часа в ритуалната зала на Община Габрово ще се проведе обучителен семинар-дискусия на тема „Партниране на структурите на гражданското общество с администрацията в процеса на планиране и изпълнение на плановете за местно развитие”.

Обучението се провежда в рамките на проект „Изграждане на капацитета на структурите на гражданското общество за партньорство с местните власти в процеса на разработване и изпълнение на плановете и стратегиите за регионално развитие” по оперативна програма „Административен капацитет”.

Основните теми, които ще бъдат разгледани в рамките на семинара, обхващат процеса на планиране на Общински план за развитие и инструментите за участие на структурите на гражданското общество в процеса на разработване и изпълнение на местните планове за развитие. В рамките на практическата работа ще се премине през етапите на планиране: анализ на настоящото състояние, проблемите и предизвикателствата, дефиниране на стратегически цели, формулиране на система от приоритети, мерки и дейности по изпълнението им. Семинарът е съобразен с инициираното от МРРБ и предстоящо до края на годината, актуализиране на общинските планове за развитие.

В обучението ще вземат участие представители на неправителствени организации, областна и общинска администрация.