Община Габрово подаде два проекта на обща стойност близо два милиона и триста хиляди лева.  Финансирането е по линия на Международен фонд „Козлодуй". Единият от проектите е «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев”, гр. Габрово – 1 201 353.22 лева». Той е по Мярка 3 – Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за общини в страната, Операция 1) общини от агломерационните ареали на столицата и шестте големи града и от агломерационните ареали на средноголемите градове и градове над 20 000 жители.

Целта на проекта е: Повишаване на енергийната ефективност на Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс "Христо Ботев", гр. Габрово посредством внедряване на съвременни високоефективни енергоспестяващи мерки.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване състоянието на спортната инфраструктура на територията на община Габрово, с кoето ще бъдат създадени по-благоприятни условия за провеждане на тренировки по различни видове спорт.

Ще се повиши енергийната ефективност на сградата, което ще доведе до намаляване на енерго-потреблението й и респективно до наламаляване на разходите за поддръжка и експлоатация на сградния фонд

Енергоспестяващите мерки включват подмяна на дограма, саниране на покрива, топлоизолация на сградата, ремонт на отоплителната и вентилационната инсталации, подмяна на котела, въвеждане на енергоспестяващо осветление и инсталиране на БГВ слънчеви колектори.

Вторият подаден проект е Модернизиране на уличното осветление в община Габрово, на стойност 1 096 986.99 лева. Той е по Мярка 5) Високоприоритетна проектна линия за енергийно ефективно общинско улично осветление

Основните цели на проекта са:

- повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление в селата на територията на община Габрово;

- намаляване на емисиите на парникови газове;

- намаляване на енергийните разходи на общината;

- подобряване качеството на уличното осветление и увеличаване на процента на светене;

- подобряване на безопасността по пътищата за шофьори и пешеходци нощно време.

Проектът включва мярката за енергийна ефективност: Подмяна на съществуващите осветителни тела с натриеви лампи високо налягане (НЛВН) 100W и с живачни лампи с високоефективни осветителни тела със светодиодни (LED) светлинни източници и въвеждане на система за дистанционно GPRS управление на уличното осветление. Предлага се подмяната на всичките осветителни тела с живачни лампи и на тези с НЛВН 100W със светодиодни осветителни тела с по-ниски мощности, осигуряващи нормативните параметри на осветеност.

Основните предимства на уличните осветителни тела със LED светлинен източник спрямо съществуващите в териториалния обхват на проекта са постигането на съпоставими светлотехнически параметри срещу по-ниска инсталирана електрическа мощност и по-дълъг технически живот на светлоизточниците и осветителните тела.

Освен намаляване на преките разходи за Общината за улично осветление, ще се подобри осветеността на улиците, не само в града, но и в селата, като по този начин се подобрят условията за движение по улиците през нощта, както и ще се намали броят на произшествията и престъпленията по улиците. По този начин ще се създаде устойчива местна политика чрез енергийна ефективност.

 

Екобазар в Габрово за втора поредна година
4 април 2012
Национална конференция по физика
5 април 2012