На 29 февруари 2012 г. община Габрово подаде проектнo предложениe с два компонента към Дирекция „Социално включване“ на Министерство на труда и социалната политика. Стойността на проектa надхвърля 1 200 000 лв. като основните дейности, които се предвижда да бъдат реализирани са:

  1. Пребазиране на ЦДГ „Слънце” - база 2, намираща се на  ул. „Малуша” 4 и изграждане на нова база на ул. „Любен Каравелов” № 32.
  2. Преустройство на сграда, общинска собственост, намираща се на ул. „Ивайло” 13, с цел изграждане на комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и семейства.

За осъществяване на своята дейност ЦДГ „Слънце” – Габрово използва две бази: ЦДГ „Слънце” - база 1 на ул. „Любен Каравелов” № 32 и ЦДГ „Слънце” - база 2 на ул. „Малуша” № 4. Сградата на ЦДГ „Слънце” - база 2 е стара, преустройвана и ремонтирана, за да може да изпълнява функциите си. Общата застроена площ на сградата е 300 кв. м, разположена е на три етажа, дворното място е 934 кв. м.

При осъществяване на дейностите по проекта се предвижда ЦДГ „Слънце” - база 2 да бъде преместена в нова сграда, която ще бъде построена в двора на ЦДГ „Слънце” - база 1. Ще се обособят помещения за три детски групи и салон за спортни, музикални и творчески занимания.

Ремонтирането на помещението на ул. „Ивайло” № 13 в кв. Христо Ботев ще позволи реализиране на услуги и дейности, които ще обхванат специфични целеви групи.

В своята цялост, планираната интервенция ще допринесе за:

  • подпомагане процеса на интеграция на рисковите групи в обществото и създаване на условия за устойчиво развитие;
  • създаване на стимули и гаранции за равнопоставеност на децата и семействата от уязвимите общности, осигуряване на подкрепа за успешната им интеграция и последваща реализация в обществото;
  • подобряване качеството на живот и изграждане на среда, благоприятстваща независимостта и самостоятелността на децата в риск и хората с увреждания, съответстваща на европейските политики на социална интервенция за борба с дискриминацията, социално включване и грижа за хората  в неравностойно социално положение.

Проектът обхваща деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи. Услугите по проекта са разделени с оглед възрастта на децата – на услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители и услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители.

Община Габрово подаде нов проект по Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013
16 март 2012
Да си подарим пролетно настроение
20 март 2012