На 12.03.2012 г. Община Габрово подаде проект „Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в сградата на Народна астрономическа обсерватория и планетариум – Габрово” за оценка от Агенцията за хората с увреждания. Проектът е на обща стойност 42 030,52 лв. с ДДС, като финансовият принос на общината възлиза на 7 005,09 лв.

Към момента, в НАОП - Габрово липсват условия, които да позволяват посещението й от хора с увреждания. С оглед функциите, посещаемостта и уникалността на дейността на НАОП, Община Габрово предприема мерки за адаптиране на архитектурната среда на обекта към нуждите на хора с увреждания. Средствата по проекта ще се използват за осигуряване на достъп до Звездната зала и организираните изложби в НАОП, посредством монтиране на стълбищно повдигателно устройство, и адаптиране на вече съществуващо санитарно помещение за нуждите на хора с увреждания. При одобрение на проекта Община Габрово ще финансира осигуряването и на външен достъп до залата. Това ще се осъществи чрез направата на рампа за преодоляване на четири стълби.

С реализацията на проекта ще бъдат постигнати следните основни резултати:

- Създадени равни възможности за хората с увреждания за пълноценно участие в обществения живот чрез осигуряване на достъп до вътрешната среда на Народна астрономическа обсерватория и планетариум – Габрово, по-конкретно до т.нар. Звездна зала, и подсигуряване на подходящо санитарно помещение в един от обектите с най-висока посещаемост в гр. Габрово;

- Повишена мобилност на хората с увреждания, дори и без придружител, и по-чести контакти с други хора за преодоляване на социалната изолация;

- Повишено качеството на живот на хората с увреждания, чрез осигурена възможност за развлечения и разнообразяване на свободното време с приятни занимания;

- Промяна в самочувствието на самите хора с увреждания, като това косвено спомогне за промяна на обществените нагласи спрямо тях, повишаване на толерантността и зачитане на основните им човешки права.

 

Турнир по мини футбол "Малки лъвчета"
12 март 2012
Всички пътища водят към ... Габрово, или Ден на отворените врати в ДХС
14 март 2012