Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Габрово инициира поредица специализирани обучения за експерти по превенция на рисковото поведение на младите хора. Целта е по-ефективна социално-превантивна дейност и повишаване на професионалния капацитет на работещите в системата на корекционно – възпитателната работа.

В обученията се включиха училищни психолози, педагогически съветници, обществени възпитатели, социални работници, членове на комисията, на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център. Лектори бяха психолозите Весна Ненчева и Марияна Георгиева.

Програмите на обученията са разработени на базата на съвременни теории за ученето и поведението и включват богат инструментариум от стратегии за управление на поведението и водене на децата и младите хора към самоконтрол както в класната стая, така и в самостоятелния им живот. Обученията дават познание за причините за проблемното поведение и какви мотиви стоят зад него, както и какви са най-успешните стратегии за овладяването му.  

Преходът от детството към зрелостта предизвиква както физиологични, така и психологически промени. Тийнейджърът се сблъсква с различни социални изисквания и роли, които могат да бъдат предизвикателство. Много от децата и младите хора трудно свикват с рутината на учене и преодоляват бариери в общуването, конфликтите и страховете си, проявяват агресивно или деструктивно поведение. Ето защо особено полезни за участниците се оказаха модулите „Социално-емоционалното учене като превенция на деструктивното поведение“, „Психологични техники и модели в помощ на работата при деца с девиантно  поведение“, „Трудните деца“, „Възрастови особености, разбирането и управлението им през перспективата на превенция на рисковото поведение при младите хора. Краткосрочни и дългосрочни ефекти за жертвите и агресора. Тормоз и кибертормоз“, уточняват от МКБППМН.

Изложба на български дизайнерски продукти гостува в ДХС
26 март 2024
Музеят на хумора и сатирата с празнична програма за 1 април
27 март 2024