С Решение № 89 от 31.05.2023 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 68, ал. 1, във връзка с чл. 67 и следващите от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, Общински съвет – Габрово откри процедури за определяне на 38 съдебни заседатели за Районен съд Габрово и 15 съдебни заседатели за Окръжен съд Габрово, за мандат 2024 г. - 2028 г.

Процедурите ще се проведат съгласно правилата и разпоредбите на чл. 68 и следващите от ЗСВ.

Утвърдените от Общински съвет Гарово образци на документи за кандидатстване за съдебни заседатели, могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Габрово, секция „Общински съвет“.

Кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Габрово и за Окръжен съд Габрово могат да подават документи в срок до 28.07.2023 г.

Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат всички български граждани, които отговарят на изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗСВ.

Кандидатите за съдебни заседатели подават до Общински съвет Габрово Заявление за участие в процедура за определяне на съдебни заседатели, по образец за съответната процедура /за Окръжен съд Габрово или Районен съд Габрово/, към което прилагат следните документи:

      - подробна автобиография, подписана от кандидата;

      - нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

      - медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

      - данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Габрово да се обръща за препоръки, по образец;

      - мотивационно писмо;

      - писмено съгласие, по образец;

      - декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ, по образец;

      - документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Образците на документи за кандидатстване за съдебни заседатели, могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Габрово, секция „Общински съвет“, както и получени на хартиен носител в Център за административно обслужване при Община Габрово.

 

Събитие за красота и здраве организира Младежки център – Габрово
7 юни 2023
7 000 лева от благотворителния концерт за Серафим
7 юни 2023