Община Габрово стартира процедура за избиране на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Той  работи по изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Неговата цел е да бъде насърчено детското участие в процесите на разработване на политики за децата и вземане на решения, свързани с живота и развитието им. В Съвета ще бъдат избрани деца, които да представляват своите връстници от цялата страна в процеса на създаване и прилагане  на мерки и политики, насочени към деца и млади хора.

В Съвета участват представители от всяка административна област, включително деца от уязвими групи, като това участие им дава възможност да обменят знания и умения и да споделят ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Право да кандидатстват имат деца от 13 до 16 години включително за включване само в едно от  следните направления:

• членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

• представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

• представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

• индивидуални кандидатури.

Съгласно утвърдена от Председателя на ДАЗД процедура, Кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител., Областният управител извършва подбор от кандидатурите, подадени от всички общини и представя три номинирани за областта кандидатури във всяко направление на Председателя на ДАЗД.

Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критерии, описани в чл. 5 на процедурата.

Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области, които включват 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

Кандидатите за членове на Съвета е необходимо да отговарят на следните критерии

· Активност;

· Креативност;

· Толерантност;

· Ангажираност към обща кауза;

· Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;

· Ориентираност към резултати;

· Организаторски умения;

· Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;

· Умение за изказване на позиция от името на другите деца в областта;

· Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Изисквания към деца бежанци

-  Детето да е получило международна закрила;

- Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета;

При кандидатстването е необходимо детето да има настоящ адрес на територията на община Габрово.

Срок за подаване на документите – 17:15 ч. на 31 май 2023 година.

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на интернет страницата на Община Габрово.

Формуляри за кандидатстване, можете да изтеглите от тук.

Процедура за избиране на членове на Съвета на децата можете да изтеглите от тук.

Повече информация за процедурата може да получите на https://sacp.government.bg/съвет-на-децата.

Документи се подават в Информационния център на Община Габрово с адрес пл. „Възраждане“ 3, всеки работен ден от 8:30 до 17:15 ч.

Кандидатури могат да бъдат изпращани и по пощата до същия адрес или по електронен път на мейл: iivanova@gabrovo.bg.

Телефон за допълнителна информация: 066/818 442; 066/818 381.

 

 

Церемония „Дарования и постижения“ за завършващите 12 клас
12 май 2023
Ученици от Школата по енкаустика създадоха Габровския Кромлех
14 май 2023