25-та ежегодната конференция на ЕкоЕнергия събра на едно място две събития - Изграждане на местен капацитет за осъществяване на енергийния преход и Форум „Инвестиции в устойчива енергия“ под наслов „Национален фонд за декарбонизация: структуриране, оперативно управление, пазарно развитие“.

На 28-и февруари конференцията се фокусира върху изграждането на местен капацитет за осъществяването на енергийния преход. Обособиха се задълбочени дискусии по редица теми като Програмите към Плана за възстановяване и развитие, свързани със сградите и по- специално - програмите за финансова подкрепа, обновяването на обществените сгради и многофамилните блокове.

Специално внимание бе обърнато на ролята и качеството на енергийните обследвания и техническите паспорти като гарант за успешно изпълнение на проектите. Акцент бе поставен на застъпването на двата етапа (100% финансиране до 31 май и 80% след това до 31 декември) по процедурата за обновяване на сградите, които са позиционирани непосредствено един до друг и това може да предизвика несъответствия по време на етапа на оценка на предложенията. Като недостатък, подчертан от голяма част от участниците,  бе липсата на пазарно ориентиран подход и гъвкави източници за финансиране за кандидатите, които ще използват съфинансиране, и изобщо за тези, които няма да бъдат одобрени по процедурата за обновяване на домовете. Подкрепата, която местните власти оказват към гражданите по програмата също бе акцент в дискусията, тъй като те имат нелеката задача да мотивират, убеждават и подпомагат домакинствата, да бъдат активни, както и да организират цялостния процес по подготовката на процедурата и избора на изпълнител на проектите за реновиране.

Споменато бе и значението на системите за енергиен мениджмънт като най-подходящ инструмент за отчитането на напредъка от местните администрации. Стана ясно, че съвсем скоро се планира навлизането на нови линии за финансиране от страна на НДЕФ, при които ще се изисква използването на системата за енергиен мониторинг, разработена от ЕкоЕнергия по проект MEMS преди две години, за доказване и проследяване на енергийните спестявания по време на експлоатацията на финансираните от Фонда проекти. Системата се използва активно от Фонда за управлението на енергията в редица училища и детски градини на територията на страната още от нейното създаване.

В панелната дискусия особен акцент бе ролята на местните власти в реализирането на проектите за ВЕИ за собствени нужди от домакинствата. Съответната финансираща програма все още не е отворена за кандидатстване въпреки, че бе обявено това да стане още на 1-и февруари. Коментирани бяха критериите на програмата и отделните детайли, свързани с доказването и необходимостта от снимки при замяната със старата горивна база, например, дали програмата ясно разграничава трябва ли да бъде напълно премахната или съпътстваща подменяната горивна база. Солидно бе подчертана ролята на качественото изпълнение на тези проекти, тъй като отговорността се носи от възложителя, т.е. от домакинството, което го реализира. Така още веднъж бе повдигната темата за качеството, ролята и капацитета на общинските администрации и техните служители като основни медиатори, съветници и подкрепящи гражданите в изпълнението на подобни проекти.

Зелените обществени поръчки също бяха във фокуса на Форума. Конкретни примери за това бяха представени от Тодор Попов, представител на Община Габрово, който сподели практиката на администрацията в процеса на изготвяне на подобни процедури, както и важната роля на гражданите.

Как функционират общинските енергийни офиси, интересуват ли се гражданите от възможностите за кандидатстване по текущата програма за обновяване на многофамилните сгради, имат ли сериозен интерес и към проектите за ВЕИ и финансирането на проекти с привличане на средства чрез различни източници на финансиране бяха сред останалите дискутирани теми.

В рамките на конференцията на Общинската мрежа „ЕкоЕнергия“ Община Габрово получи и парична награда от обявения по-рано конкурс, в размер на 3 000 лв и едно безвъзмездно енергийно обследване.

 

 

„Избрано от публиката“ на 8 март в ХГ "Христо Цокев"
6 март 2023
Национална изложба „ПРОЛЕТЕН САЛОН“ се открива на 10 март в 13:30 ч. в ХГ "Христо Цокев"
7 март 2023