На 17 януари в Ритуалната зала на Община Габрово се проведе обществено обсъждане на предварителния проект на Общ устройствен план на община Габрово (ОУПО Габрово), който е разработен в изпълнение на Решение на Общински съвет - Габрово и проведена процедура по възлагане на ОУПО. Прогнозният период на действие на плана е 15 - 20 години, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове. Резюме и предвижданията на плана представиха изпълнителите на заданието от „Стоарх“ ЕООД, които дадоха възможност на заинтересованите страни да задават своите въпроси.

Главна цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Габрово географски, природни, исторически, ландшафтни и други ресурси.

С плана следва да се определят:

  • общата структура на територията - предмет на плана: жилищни територии, производствено-складови територии, територии за озеленяване и специалните озеленени площи, територии за спорт и развлечения, територии за обществено обслужване, територии с обекти на недвижимото културно наследство, територии за курортно-туристическо и вилно строителство, територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, земеделски територии, горски територии, територии за природозащита, нарушени територии за възстановяване, водни течения и площи, територии със специално, с друго или със смесено предназначение;
  • общия режим на устройство на всяка от териториите чрез устройствени зони, територии с устройствен режим и самостоятелни поземлени имоти с устройствен режим със съответните правила и нормативи;
  • териториите - публична държавна собственост и публична общинска собственост, и режима на тяхното устройство;
  • териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита;
  • изисквания за устройство на достъпна за цялото население среда, включително за хората с увреждания;
  • териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;
  • териториите за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони.

Заедно с публикуването на проекта и провеждането на обществено обсъждане се провежда процедура по съгласуване на документите със заинтересуваните централни и териториални администрации, както и със специализираните контролни органи, в съответствие с чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Към момента продължава този съгласувателен процес. Получени са част от становищата на ведомствата, включващи искания за допълнения и промени. Изискани са и нови данни за технически съоръжения и мрежи на територията на общината. В тази връзка, продължава попълването на опорния план, а с това и на предварителния проект за ОУП.

Едновременно с изработването на ОУП протичат и дейностите по екологичната оценка (ЕО) и оценка на съвместимост (ОС). Предстои да се изготви задание за определяне на обхвата на ЕО и Схема за провеждане на консултации за тази част от плана, които се организират и провеждат по реда на Закона за опазване на околната среда и на Закона за биологичното разнообразие. В Схемата се включват нормативно предвидените начини за провеждане на консултациите и общественото обсъждане, което в настоящата процедура не беше възможно да се съвмести с това на ПП на ОУПО. 

След съгласуване с положителни становища на всички заинтересовани администрации и организации, ПП на ОУПО Габрово следва да се разгледа на заседание на Общински експертен съвет към Община Габрово.

Окончателният проект на ОУПО Габрово се изготвя въз основа на Предварителния проект, с корекции и допълнения, съобразно решенията на Общинския експертен съвет по устройство на територията към Община Габрово, приетите препоръки след проведените обществени обсъждания и издадените становища от заинтересованите централни и териториални администрации в хода на процедирането му.

След приемането на проекта на ОУПО Габрово с положително решение от Общинския експертен съвет, се внася за разглеждане и одобряване от Общински съвет Габрово по доклад от кмета на Общината.

Решението на Общинския съвет се изпраща на Областния управител за последващ административен контрол и в случай, че не е оспорен, се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува в интернет-страницата на Общината в 7-дневен срок от одобряването му.

С пълния текст на проекта на Общия устройствен план може да се запознаете на интернет страницата на Община  Габрово:

 (https://gabrovo.bg/files/Obiavi_ZUT/PP_na_OUPO_Gabrovo.zip).  

 

 

 

 

Габрово укрепва общинския капацитет в социалната сфера
17 януари 2023
Червен код за силен вятър е обявен за утре
18 януари 2023