Шест общини участваха в първото издание на конкурса на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Наградният фонд, в размер на 10 000 лв, впоследствие бе утроен с включването на допълнителни обследвания по проект Renocally (финансиран по линия на Европейската климатична инициатива - EUKI). Журито имаше за задача да оцени 7 кандидатури от 6 общини, състоящи се в следните проекти:

1. Община Бургас - с проект “Модернизация на системата за улично осветление на 22 зони, включващи главните пътни артерии на град Бургас”. Влагат се осветители с енергиен клас D и се намалява инсталираната мощност с 51.7%. Въведено е автоматизирано дистанционно управление на системата и мониторинг, за което са назначени нови специалисти. Направената инвестиция за проекта е значителна (над 1,8 млн. лв.), като около 43% от нея е покрита със собствени средства на общината. Създадени са условия за значителни годишни спестявания на енергия и за намаляване на емисиите на СО2. Функционалните ефекти от проекта се изразяват в подобрена осветеност на улиците и повишена безопасност на движението по тях. Общинската администрация е участвала активно във всички етапи на подготовката и изпълнението на проекта, като е провела информационни срещи с граждани и други масови прояви, свързани с проекта (масово нощно бягане, интернет страница и др.). Създаден е енергиен офис в услуга на гражданите и е осъществен обмен на опит с норвежкия партньор по проекта.

2. Община Габрово - с проект “Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово чрез договор с гарантиран резултат”. (около 4 млн. лв.). Постигнато е намаляване на потреблението на енергия с около 73% и значително е подобрено качеството на осветлението. Избраната форма на финансиране с гарантиран резултат в условия на публично-частно партньорство представлява смела стъпка на общинската администрация, която е позволила да се изпълни проект в този значителен мащаб и дава основание да умножаване на натрупания опит и в други български общини. Успешно е комбинирано финансиране чрез заем от НДЕФ (над 881 хил. лв.) и собствен финансов редсурс на общината (над 991 хил. лв.), като останалата част от разходите се очаква да се покрие от постигнатите икономии на енергия за живота на проекта. Така възприетата схема на финансиране показва, че всъщност общината ще изпълнява проекта изцяло със собствени сили. Осигурена е поддръжката на проекта за целия период на неговия живот.

3. Община град Добрич - с проект “Инвестиционна концепция “Устойчив Добрич 2030”. Община град Добрич кандидатства с Инвестиционна концепция “Устойчив Добрич 2030”, разработена с финансовата подкрепа (60 000 евро) на европейската програма “Хоризонт 2020”. Участието на общината в конкурса с инвестиционна концепция показва дългосрочен поглед върху развитието на общината и разпределението на планираните инвестиции (около 40 млн. лв. до 2030 г.) по направления.

4. Община Крушари - с проект “Изграждане на система за соларно улично осветление в Община Крушари”. Предвидена е инвестиция от около 1.3 млн. лв., което представлява значителна сума за размера и капацитета на общината и изразява високи амбиции на общинското ръководство.

5. Община Павликени - с проект “Енергоспестяващи мерки на покрит плувен басейн в кв. 91, УПИ III по плана на гр. Павликени”. Проектът е финансиран със заем от ФЛАГ (432 000 лв.) и с пряко участие на общината (12 000 лв.). Тъй като средствата по заема подлежат на връщане, може да се приеме, че проектът се осъществява изцяло със собствени сили на общината - чрез налични средства и чрез очаквани икономии от спестяване на енергия, постигнати след изпълнението на проекта. Предвижда се инвестицията да се изплати за 3-4 години. Декларираното постигане на енергиен клас “А”, се подкрепа с официален сертификат. Отделно от това е посочено очаквано намаляване на потреблението на енергия с 15% и на финансовите разходи с 60%. Проектът има голямо обществено значение и устойчивост във времето.

6. Община Смядово - с проекти: (а) Преустройство на детска ясла за изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора” и (б) Провеждане на информационни срещи със сдружения на собственици в град Смядово”. Всяка от кандидатурите е малка по обем, а по своята същност те се допълват (едната представлява инвестиционен проект, а втората съдържа изцяло “меки” дейности) и журито прие да ги разглежда общо като една кандидатура. Инвестицията за първия проект (около 878 хил. лв.) се осъществява със значително собствено участие на общината (71%), което показва нейната силна ангажираност в този проект. Резултатите от проекта са много добри (74% намаляване на енергопотреблението и на емисиите на СО2). Служители на общината са участвали активно в подготовката и осъществяването на проекта, а в резултат на изпълнението са разкрити нови работни места.

След обстоен анализ на представените проекти, на допълнително предоставената информация и след отчитането на различията в социалния, икономически и ресурсен потенциал на участващите общини, журито взе следните решения:

(а) Две първи награди

Община Павликени (3 000 лв. и две безвъзмездни енергийни обследвания)

Община Габрово (3 000 лв. и едно безвъзмездно енергийно обследване)

(б) Две втори награди

Община Бургас (2 000 лв. и едно безвъзмездно енергийно обследване)

Община Смядово (2 000 лв. и едно безвъзмездно енергийно обследване)

(в) Две поощрения:

Община град Добрич (едно безвъзмездно енергийно обследване)

Община Крушари (едно безвъзмездно енергийно обследване)

Официалното връчване на наградите и поощренията ще се състои на следващата конференция на ЕкоЕнергия през месец март 2023 г.

Общински съвет подкрепи поемането на дълг от ДКЦ-1 за ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на Втора база на ул. „Христо Смирненски“ 35
30 декември 2022
Община Габрово обновява трибуните на стадион „Христо Ботев“ с 249 хил. лв. от ММС
30 декември 2022