Публикуван е за обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост.

Предлаганите изменения и допълнения в Закона за управление на етажната собственост се налагат поради необходимостта от реализирането на реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, която е предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ/Плана) на Република България.

✔Реформата има три водещи цели, които третират възможността за разрешаване на пречките в инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, регламентацията на професионалното управление и създаване на възможност за учредяване на банкова сметка на етажната собственост за събиране на разходите за управление и поддръжка, както и за усвояване на финансиране от други източници, а не само за поддържането на фонд „Ремонт и обновяване“.

✔Със законопроекта се прецизират разпоредбите, уреждащи книгата за етажната собственост, въвеждат се разпоредби, предвиждащи възможност общото събрание да се провежда и онлайн, както и възможност за лицата, които не са успели да присъстват в него да гласуват определени решения чрез писмена декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет (управителя) или с квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и изпратена по електронната поща.

✔Регламентира се дейността на лицата, упражняващи по занятие дейност по управление на етажна собственост, като се въвеждат кумулативни условия, при наличието на които ще могат да се вписват в публичен регистър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и регистрацията в него ще бъде условие за упражняване на дейността.

✔Детайлизират се хипотезите относно разходите за управление и поддръжка на общи части на етажната собственост и се предвижда заплащането им независимо дали самостоятелният обект се обитава или не. Въвежда се задължителен избор на контролен съвет (контрольор).

✔Детайлизират се и разпоредбите, касаещи дейността на управителния съвет (управителя) с цел повишаване на отчетността му, като се въвежда ежемесечното задължение на управителя да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите на етажната собственост за месеца.

Документацията по изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост може да намерите тук:

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7081&fbclid=IwAR30M3h4E0CZn8PJlagGeMkprhvigzqAi1SAXIhfdabecuL-cHQksgmwoqg

 

Публично представяне на проекта за Генерален план за организация на движението в Габрово на 7 септември
7 Септември 2022
Обсъждане на Иновационната стратегия за интелигентна специализация днес в Габрово
12 Септември 2022