В рамките на проект IMPROVE, финансиран по програма Интеррег Европа, Община Габрово съвместно със заинтересованите страни изготви План за действие, който предстои да се изпълнява през следващата фаза на проекта (фаза 2) в рамките на 1 година, считано от 1 август 2022 г.

Планът предвижда на база на придобития опит и научените уроци в международното сътрудничество между партньорите, както и идентифицираните добри практики, да се изпълнят дейности, свързани с повишаване ефективността в изпълнението на одобрената през 2022 г. Стратегия за интелигентна специализация на община Габрово.

Планът се изпълнява в синхрон с одобрения План за интегрирано развитие на община Габрово 2021-2027 г., който се явява основен стратегически документ през новия програмен период.

Основните дейности, които ще се изпълняват по Плана за действие в рамките на втора фаза по проект IMPROVE, са насочени към повишаване на сътрудничеството между фирмите и научно-изследователските организации за подобряване на иновационната екосистема и постигане на ръст на иновациите в региона, както и оптимизиране на система за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация 2021 – 2030 на община Габрово.

С цел повишаване на сътрудничеството между компаниите и научно-развойните организации в общината се предвижда създаване на нов екип за сътрудничество с участието на експерти от Община Габрово, Регионален Иновационен Център „Амбициозно Габрово“ и Техно парк към Технически Университет – Габрово, Габровска Търговско-промишлена палата, Областна администрация Габрово и бизнеса. Екипът ще се събира най-малко 2 пъти годишно и ще осъществява преглед на потенциалните иновационни проекти за Габровската индустрия в партньорство с РИЦ „Амбициозно Габрово“ и Техно парк към ТУ-Габрово. Основната цел на новия екип е да открива възможности за партньорства за разработване на съвместни иновативни проекти между фирмите и научно-развойните организации в региона. Дейността ще подпомогне  и технологичния трансфер чрез по-ефективното използване на най-съвременното и модерно оборудване в лабораториите на Техно парка към ТУ-Габрово.

С цел по ефективно изпълнение на Стратегията за интелигентна специализация на община Габрово 2021-2030 в рамките на системата за мониторинг и оценка се предвижда да бъдат разработени нови индикатори за измерване на нововъзникналите партньорства за съвместни иновативни проекти между фирмите, РИЦ „Амбициозно Габрово“ и Техно парк към ТУ-Габрово. Мониторингът и оценката ще се изпълняват от новосъздадения екип за сътрудничество с цел постигане на ръст на иновациите в региона.

 

Проект IMPROVE („Improving the management and implementation of Structural Funds for a better delivery of R&D&i policies and instruments“/ Подобряване на управлението и прилагането на структурните фондове за по-добро изпълнение на политиките и инструментите за научно – развойна дейност и иновации) е финансиран по Програма INTERREG Europe.

www.interregeurope.eu/improve

„Грийнпийс“ прави соларен уикенд в Габрово
12 юли 2022
Детски фолклорен събор "Андъка пее и танцува, а сърцето ми..... лудува"
12 юли 2022