Проведено бе обществено обсъждане на Проекта на План за интегрирано развитие на община Габрово (ПИРО) за периода 2021-2027г.

Обсъждането се проведе онлайн на 7 февруари, като участие в срещата взеха членове на Работната група към ПИРО Габрово, членове на фокус групите, общински съветници от Общински съвет Габрово, експерти от общинска и областна администрации, представители на бизнеса, граждани.

Събитието бе открито от Таня Христова, кмет на община Габрово, която сподели с участниците за значимостта на изготвения документ и набелязаните в него приоритети за устойчиво развитие на общината през новия 7-годишен период.

Проектът на ПИРО Габрово бе представен от консултантите по неговото разработване, които очертаха основните цели и заложените към тях приоритети за постигане на пространствена, времева и фактическа координация на различни политики и ресурси за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

Визията за развитие на общината „ГАБРОВО ˗ ЗЕЛЕНА, ИНОВАТИВНА И ДОСТЪПНА ОБЩИНА, С БОГАТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ, ОТВОРЕНА КЪМ ХОРАТА“ - отразява посоката за развитие и очертава стратегическите цели и приоритети на ПИРО.

Предвидените в Плана стратегически цели отразяват спецификата на общината и са съобразени с предназначението на плана да бъде инструмент за управление и да отразява действителните нужди на местната общност в рамките на плановите документи от регионално, национално и европейско ниво.

С цялото съдържание на ПИРО Габрово може да се запознаете ТУК.

Презентация от проведеното обществено обсъждане ТУК.

Посланикът на Швейцария посети Габрово
9 февруари 2022
Приемат се заявления за настаняване в двата нови центъра за възрастни (видео)
10 февруари 2022