На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет - Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГАБРОВО

И

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Канят жителите на град Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г. на Община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 18.08.2021 година /сряда/ от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Материалите по отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г. на Община Габрово са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител и публикувани ТУК.

 

****************************************************

 

Кметът на Община Габрово кани местната общност да участва в публично обсъждане за поемане на общински дълг, в съответствие с чл.15 от Закона за общинския дълг, при следните параметри:

  • сключване на договор за дългосрочен инвестиционен кредит в размер до 2 250 000 лв. с предназначение : финансиране на част от разходите, представляващи собствен принос на Община Габрово при реализирането на проект Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“, процедура BG16RFOP001-1.016 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Габрово“, приоритетна ОС 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020. Проектът ще се финансира с финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ. Кредитът ще бъде обезпечен с особен залог по реда на Закона за особените залози върху съвкупността от настоящи и бъдещи вземания на Община Габрово, за собствените приходи на общината по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси (ЗПФ) и обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗПФ, включително и тези постъпващи по бюджетна сметка на Община Габрово.

Материал по темата на публичното обсъждане може да намерите на интернет страницата на Община Габрово тук  и в Центъра за административно обслужване при Община Габрово.

Обсъждането ще се проведе на 18.08.2021 г. от 17:30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.  

Конкурс за идеен проект за паметник на Васил Левски
17 август 2021
От днес площад „Възраждане“ е киносалон под звездите
18 август 2021