Община Габрово публикува покана за: „Доставка на инвентар и битови материали за социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, в рамките на проект BG05M9OP001-2.090-0005-C01 “Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“ – Етап 2 - предоставяне на новите услуги  - Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ “ 2014 – 2020 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.090, Ви каним да представите оферта за изпълнение на доставката.

Предмет на настоящата покана е доставка по пет обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 „Постелъчен инвентар и спално бельо“;     
  • Обособена позиция № 2 „Медицински изделия“;
  • Обособена позиция № 3 „Кухненско оборудване“;
  • Обособена позиция № 4 „Техника“;
  • Обособена позиция № 5 „Санитарно обзавеждане“ ;

Срок за получаване на оферти: 28.05.2021г., 17.15 часа

Покана

Приложения:

Техническа спецификация 

Техническо предложение 1

Техническо предложение 2

Техническо предложение 3

Техническо предложение 4

Техническо приложение 5

Ценово предложение 1

Ценово предложение 2

Ценово предложение 3

Ценово предложение 4

Ценово предложение 5