В съответствие с указанията на Централната избирателна комисия избирателите, поставени под задължителна карантина или в изолация, могат да подадат Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в срок до 17.30 часа на 31 март 2021 г.

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до Община Габрово от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- заявление, подадено на електронната поща на Община Габрово izbori@gabrovo.bg без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник.

След проверка от страна на Общинска администрация в Единния информационен портал – COVID 19, заявителят ще получи обратна информация относно включването му за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Информация за промяна в пет от местата за гласуване
30 март 2021
Днес е публичното представяне на отчета на ИПГВР
31 март 2021